Stołówka


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

I. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA OBIADY

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie oraz pracownicy szkoły.
 2. Jadłospis oraz informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły www.sp3.cieszyn.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.
 3. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Wpłat za dany miesiąc należy dokonywać w dniach od 1-szego do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen. J. Hallera 8, 43-400 CIESZYN NR KONTA BANKOWEGO : 62 1050 1083 1000 0023 0260 4851 BANK: ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W CIESZYNIE.
 4. W tytule przelewu należy wpisać obowiązkowo: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
 5. Należy dokonywać wpłat tylko i wyłącznie w wysokości podanej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły. Nie należy zaokrąglać podanej kwoty.
 6. W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie comiesięcznej opłaty za obiady stołówka zaprzestaje wydawania obiadów i odbierany jest uczniowi bloczek. Ponowne wydanie bloczka następuję od dnia następującego po dniu uregulowania opłaty za obiady. W tym przypadku Rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę za cały miesiąc. Za czas niekorzystania przez ucznia z obiadów zostanie dokonane odliczenie od dnia odebrania bloczka do dnia poprzedzającego ponownego korzystanie z obiadów.
 7. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat i zwrotów zawiera umowa o korzystanie ze stołówki szkolnej spisana pomiędzy szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW ZA OBIADY

 1. Warunkiem dokonania zwrotu za niewykorzystane obiady jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności z powodu choroby lub innej przyczyny. Zgłoszenia dokonuje się tylko i wyłącznie: – sms-em na numer tel. 785187003 lub – e-mailem: intendent@sp3cieszyn.pl. Zgłoszenia, które wpłyną do godz. 10:00
 2. 0 danego dnia – odpis uwzględniony będzie od dnia następnego. Zgłoszenia, które wpłyną po godz. 10:00 danego dnia – odpis uwzględniony będzie od dnia drugiego od dnia zgłoszenia.
  Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać obowiązkowo : imię i nazwisko dziecka, klasę ,datę nieobecności. W miesiącu grudniu zgłoszenia nieobecności przyjmowane są tylko do dnia 15 – tego grudnia.
 3. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki, zawodów sportowych) wychowawca klasy lub opiekun wycieczki zgłasza nieobecność grupy u intendenta szkoły, nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością wraz z listą uczniów korzystających z obiadów.
 4. Odpisy sumowane są cztery razy w roku szkolnym i zwracane na wskazane w umowie przez rodziców, opiekunów konto bankowe lub wypłacane w kasie szkoły w następujący sposób:
 • zgłoszone nieobecności w miesiącu IX będą zwracane do końca miesiąca września,
 • zgłoszone nieobecności w miesiącach X , XI, XII będą zwracane do końca miesiąca grudnia,
 • zgłoszone nieobecności w miesiącach I , II, III będą zwracane do końca miesiąca marca,
 • zgłoszone nieobecności w miesiącach IV ,V, VI są zwracane do końca miesiąca czerwca.

III. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Wydawanie posiłków odbywa się według harmonogramu , który znajduje się u wychowawcy oraz na gazetce obok kuchni.
 2. Uczniowie spożywają obiady tylko i wyłącznie na terenie stołówki szkolnej za wyjątkiem uczniów dla których istnieją wskazania wynikające z ich stanu zdrowia do spożywania obiadu poza terenem stołówki lub zabierania obiadu na wynos do własnych pojemników/ menażki. Dyrektor szkoły każdorazowo będzie podejmował indywidualne decyzje w tej sprawie na podstawie wniosków rodziców i nauczycieli. Do zabierania obiadu na wynos są uprawnieni również uczniowie w pierwszym dniu nieobecności o ile ta nieobecność nie była zgłoszona w dniu poprzedzającym nieobecność.
 3. Na stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające obiad oraz nauczyciele dyżurujący.
 4. Wydanie obiadu uczniowi następuje tylko i wyłącznie po okazaniu przez niego bloczka obiadowego. Uczniowie otrzymują bloczki na początku miesiąca od intendenta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia bloczka należy zgłosić się do intendenta w celu wydania duplikatu.
 5. Na stołówce szkolnej należy zachować się cicho i kulturalnie.
 6. W trakcie spożywania posiłków nie wolno biegać po stołówce i prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Uczniowie zbiegający na przerwach do stołówki ,przepychający się w kolejce stanowią zagrożenie dla innych i będą ukarani wycofaniem na koniec kolejki.
 8. Uczniowie spożywający posiłek zobowiązani są wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego. Jeżeli uczeń nie stosuje się do poleceń , nauczyciel informuje o niewłaściwym zachowaniu ucznia wychowawcę , który wpisuje stosowną uwagę.
 9. Uczniowie po spożyciu posiłku obowiązkowo odnoszą naczynia do wyznaczonego okienka zwrotu brudnych naczyń ,pozostawiając na stole porządek.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek