Deklaracja dostępności


Podmiot: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen. J. Hallera 8, 43-400 Cieszyn

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Gen. J. Hallera 8, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8520168, 785187004, email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01.09.2023

Informacja o dostępności.

Serwisy: www. sp3cieszyn.pl oraz www.facebook.com/ sp3cieszyn; są stronami informacyjnymi.

Strony zostały zrealizowane z częściowym uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
• dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
• brak mapy serwisu

Wersja mobilna serwisu

Serwis www.sp3cieszyn.pl oraz www.facebook.com/sp3cieszyn można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę RWD – Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe

Serwisy nie zawierają skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników
Dostępność architektoniczna
Budynek składa się z części administracyjno-socjalnej, części lekcyjnej, stołówki, szatni i sali gimnastycznej.
Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść.
Wejścia od ul. Gen. J. Hallera:
– główne, do wejścia prowadzą schody,
– 2 boczne, od strony kuchni, do których nie ma schodów,
– boczne do szatni przy boisku wielofunkcyjnym, do którego prowadzą schody (zejście w dół)

Wejście od strony placu zabaw – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

Wejście ewakuacyjne do sali gimnastycznej (schody)

Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie znajdują się 3 bramy wjazdowe oraz 2 bramki .
Budynek szkoły jest przystosowany dla osób na wózkach. Wejście boczne od strony kuchni – platforma prowadząca na parter, oraz podjazd do wejścia bocznego (korytarz przy sali gimnastycznej).
Platforma prowadząca od szatni do drugiego piętra
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i platform

W szkole istnieją trzy kondygnacje, do których prowadzą schody, platforma dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wejście boczne -> obok kuchni)
Platforma z szatni, jadalni – na 2 piętro
piwnica: szatnie, stołówka,
parter: sale lekcyjne, biblioteka, sekretariat, biuro dyrektora, wicedyrektora, księgowość, płace, kierownik gospodarczy,
I piętro: pokój nauczycielski, sale lekcyjne, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki,
II piętro: sale lekcyjne, gabinet logopedy
W budynku nie ma windy. W budynku są 3 platformy .
W budynku znajdują się 4 toalety dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku szkoły – parking przed budynkiem szkoły. Wyznaczone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Szkołą Podstawowa nr 3 w Cieszynie poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@sp3cieszyn.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie mgr Renata Halama-Ernst
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 33 852 0168.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek