Nie jesteśmy inni!


Nie jesteśmy inni

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał (…)
o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
~ Jan Paweł II

Nie jesteśmy inni!

Oddziały integracyjne
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uzupełnienie form kształcenia przez utworzenie w roku szkolnym 2000/2001 pierwszego oddziału integracyjnego. Dzięki temu urzeczywistniła się idea patrona szkoły o prawie wszystkich dzieci do równego traktowania i przygotowania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Kształcenie integracyjne w naszym kraju rozwija się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego celem jest wychowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie otwartym, w którym każdy człowiek będzie miał prawo do rozwoju i poszanowania swojej autonomii .

Aby ułatwić funkcjonowanie w szkole osobom niepełnosprawnym ruchowo, jej przestrzeń została odpowiednio przygotowana i wyposażona. Nauczyciele nieustannie wzbogacają swoje kompetencje, aby zapewnić optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju swoich uczniów. Placówka została wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację treści programowych.

Oddział integracyjny liczy od 15 – 20 uczniów, w tym od 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami w oparciu o indywidualne programy edukacyjne.

W trakcie zajęć lekcyjnych korzystają z pomocy nauczyciela wspierającego, ponadto szkoła zapewnia pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy. Dodatkowo uczniowie ci korzystają z zajęć edukacyjnych w ramach rewalidacji indywidualnej. Od początku funkcjonowania oddziałów integracyjnych w szkole kształciły się dzieci niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie, niedosłyszące oraz dzieci z zaburzeniami zachowania. Pierwszy oddział integracyjny w naszej szkole prowadziły panie: mgr M. Lapczyk, mgr M. Cieślar i mgr A. Michnik. na pierwszym etapie edukacyjnym oraz pani J. Kloske- Henszel na drugim etapie edukacyjnym. Pierwsi absolwenci klasy integracyjnej pożegnali naszą szkołę w roku 2006.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek