ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

I. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA OBIADY

  1. 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie oraz pracownicy szkoły.
  2. 2. Jadłospis oraz informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły www.sp3.cieszyn.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.
  3. 3. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Wpłat za dany miesiąc należy dokonywać w dniach od 1-szego do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen.J.Hallera 8, 43-400 CIESZYN NR KONTA BANKOWEGO : 62 1050 1083 1000 0023 0260 4851 BANK: ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W CIESZYNIE
  4. 4. W tytule przelewu należy wpisać obowiązkowo: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
  5. 5. Należy dokonywać wpłat tylko i wyłącznie w wysokości podanej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły . Nie należy zaokrąglać podanej kwoty.
  6. 6. W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie comiesięcznej opłaty za obiady stołówka zaprzestaje wydawania obiadów i odbierany jest uczniowi bloczek. Ponowne wydanie bloczka następuję od dnia następującego po dniu uregulowania opłaty za obiady. W tym przypadku Rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę za cały miesiąc. Za czas niekorzystania przez ucznia z obiadów zostanie dokonane odliczenie od dnia odebrania bloczka do dnia poprzedzającego ponownego korzystanie z obiadów
  7. 7. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat i zwrotów zawiera umowa o korzystanie ze stołówki szkolnej spisana pomiędzy szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .

II. ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW ZA OBIADY

III. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszyni

Cieszyn, dnia 03.09.2018r.