Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie  od 1 kwietnia 2020 r. (od godz. 8:00) do 16 kwietnia 2020 r. (do godz. 15:00)

Telefon: 785 187 004, 33 8520 168

E-mail szkoły: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Zapraszamy na stronę szkoły: http://sp3cieszyn.pl

 

Rekrutacja do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGŁOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i w podpisanej kopercie dostarczyć do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły.

 

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA
i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły.


W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół.
Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

 

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

       Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

       W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

       W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

       Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

       Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wniosku i wymaganych oświadczeń  na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

       oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;

       oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

       oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

       w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,

       w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

       w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia godz. 8.00

16 kwietnia   godz. 15.00

19 maja godz. 9.00

26 maja godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

17 kwietnia  godz. 8.00

30 kwietnia  godz. 15.00

27 maja godz. 9.00

9 czerwca godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

5 maja godz. 8.00

11 czerwca godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 maja   godz. 8.00

11 maja   godz. 15.00

11 czerwca godz. 9.00

17 czerwca godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 maja godz. 8.00

19 czerwca godz. 8.00

 

Kandydat z obwodu
Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania kandydata_do_kl._I_SP_2020
ZGŁOSZENIE obwodowy

Kandydat z poza obwodu

Oswiadczenie_-_o_rodzenstwie_
kandydata_do_kl_I_SP_2020


Oswiadczenie_o_miejscu_pracy_rodzicow_
kandydata_do_kl_I_SP_2019(1)

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_
kandydata_do_kl._I_SP_2020

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_krewnych_
kandydata_do_kl_I_SP_w_2020


Oswiadczenie_o_realizacji_rocznego_przygotowania_
przedszkolnego_przez_kandydata_do_Kl_I_SP(1)


potwierdzenie_woli


WNIOSEK kandydat