Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2018/2019

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 12 marca 2018r. od godz. 8:00 do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

1.       Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania

2.       W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata przy czym szkoła w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych w latach 2017 i 2018 uwzględni również rodzeństwo kandydata spełniające obowiązek szkolny w dotychczasowych klasach gimnazjów prowadzonych w danej szkole – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata

3.       W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych

4.       Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata

5.       Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

-        oddziałów integracyjnych  na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

 

-        w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

-        w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

-        w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 



W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 marca godz. 8.00

30 marca   godz. 15.00

07 czerwca godz. 9.00

13 czerwca godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

12 marca godz. 8.00

13 kwietnia   godz. 15.00

07 czerwca godz. 9.00

18 czerwca godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 kwietnia godz. 15.00

22 czerwca godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

16 kwietnia   godz. 8.00

24 kwietnia   godz. 15.00

22 czerwca godz. 9.00

28 czerwca godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

27 kwietnia godz. 8.00

29 czerwca godz. 15.00