Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
                  przy  Szkole Podstawowej Nr 3
                      z Oddziałami Integracyjnymi
                           w Cieszynie

 

 Odpłatność

Abonament miesięczny płatny z góry za dany miesiąc (cena za 1 obiad dziecka 2,80 zł).

Obiady należy obowiązkowo opłacić w terminie, na konto ING Bank Śląski nr konta 62 1050 1083 1000 0023 0260 4851 .

! Nieopłacenie obiadów w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy osób korzystających z obiadów.

Nieobecność dziecka na obiedzie

W przypadku choroby dziecka należy zgłosić osobiści lub telefonicznie w sekretariacie szkoły, w kasie lub u intendenta, w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej.

Odliczenie odpłatności za niewykorzystane obiady przysługuje od dnia,  następującego po dniu, w którym zgłoszono nieobecność dziecka.

Zwrot pieniędzy nastąpi przy wpłacie odpłatności za następny miesiąc.

W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu obiad można odebrać w tutejszej stołówce do własnego pojemnika w godzinach
od 11.00 do 13.00.