Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

W dniu 6 stycznia 2009 roku Gmina Cieszyn podpisała z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”, tym samym pieczętując proces aplikacji o środki europejskie na jego realizację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

 Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie oświatą opartego o sieć Internet, w skład którego wejdzie specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, system aplikacji  oraz portal edukacyjny do obsługi  oświaty w Cieszynie.

Praca z wszystkimi aplikacjami, składowymi systemu będzie możliwa dzięki Portalowi Edukacyjnemu(PE).Portal Edukacyjny pozwoli na uruchamianie on-line wszystkich aplikacji składających się na system.

W Portalu zostaną wyodrębnione dwie części:

l  Część ogólnodostępna – będzie to część Portalu dostępna publicznie na jego stronach internetowych, do zapoznania się z treścią której nie będzie wymogu zalogowania się,

l  Część dostępna po zalogowaniu – będzie to część Portalu, do której dostęp będzie ograniczony wyłącznie dla użytkowników posiadających w nim aktywne konto. W ramach części zalogowanej dostęp do określonych funkcji i modułów będzie mógł być dodatkowo regulowany za pomocą uprawnień.

            Zastosowanie systemu pozwoli na pełne,  szybkie i rzetelne, dwustronne przekazywanie danych mających zasadniczy wpływ na właściwe zarządzanie oświatą. Posługiwanie się zintegrowanym systemem zarządzania oświatą przede wszystkim usprawni komunikację pomiędzy organem prowadzącym, a podległymi placówkami (6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 11 przedszkoli).

            Dodatkowo dostępne będą następujące elementy systemu: System planowania i analiz budżetowych, Moduł planowania lekcji (szkoły), Droga edukacyjna ucznia, Nabór (przedszkola), Finanse, Kadry, Płace. Usprawnią one pracę zarówno Wydziału Edukacji i Kultury, jak i cieszyńskich placówek w dziedzinie zarządzania oświatą,  pracy w placówkach i komunikacji z nimi ze strony Wydziału oraz petentów z zewnątrz.

Cele projektu:

l  poprawa zarządzania oświatą w Mieście Cieszyn,

l  znaczne ułatwienie komunikacji na linii szkoła/przedszkole – Wydział Edukacji i Kultury,

l  przyśpieszenie przepływu danych pomiędzy placówkami , a Wydziałem Edukacji i Kultury,

l  objęcie kompleksowym systemem większości zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą,

l  unowocześnienie procesu komunikacji na linii: placówki – Wydział EK oraz placówki – rodzice,

l  zinformatyzowanie procesów zbierania, przekazywania i analizy danych,

l  utworzenie centralnej, elektronicznej bazy danych oświatowych,

l  utworzenie zbiorczej bazy danych oferty edukacyjnej poszczególnych placówek,

l  projekt jest innowacyjny i sprzyja rozwojowi nowych technologii w oświacie.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 1.522 934 złotych, z czego 85% to dofinansowanie unijne. Planowana realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2009 roku do kwietnia 2010.