REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO SKO

 

1.      Organizator Konkursu

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie

Współorganizator: Oddział 1 w Cieszynie PKO Banku Polskiego SA

 

2.      Temat konkursu

Tematem konkursu jest „Oszczędzanie”

 

3.      Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z klas I – VI ze Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie SKO PKO Banku Polskiego SA

 

4.      Przedmiot konkursu

Wykonanie pracy plastycznej ilustrującej temat konkursu.

Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę.

Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika.

Technika wykonania pracy – dowolna płaska, w formacie A4 lub A3

 

5.      Termin składania prac

prace należy składać w terminie do 30.11.2013r. u opiekunów SKO w Szkole do której uczęszcza uczeń – uczestnik konkursu.

Opiekunowie SKO składają wybrane prace w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w terminie do 4.12.2013r.

 

6.      Komisja Konkursowa, Zwycięzcy i nagrody

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić: Dyrektor Oddziału oraz 2 innych pracowników Oddziału 1 w Cieszynie PKO Banku Polskiego. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach

1.       Uczniowie z klas I – III

2.       Uczniowie z klas IV – VI

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 11.12.2013r. w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Cieszynie.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Cieszynie.

 

7.      Ustalenia dodatkowe

Do prac należy dołączać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać:

1.        Imię i nazwisko autora, klasę, szkołę

2.        Oświadczenie o treści:

Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem opiekunem i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka przez …………………………..(nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko) oraz Organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją konkursu., a także na prezentację nadesłanej pracy w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Cieszynie,

           

 Podpis opiekuna