Zasady oceniania


I. Technika -  w klasach 5-6

II. Wychowanie komunikacyjne - w klasach 4


I. Zasady oceniania na lekcjach techniki w klasach 5-6

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Na lekcjach techniki obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami( „+”) i minusami („ - ”).

Obszary aktywności oceniane na lekcjach techniki:

- sprawdziany, kartkówki,

- aktywność,

- prace wytwórcze,

- zadania dodatkowe,

- zadania domowe,

- przygotowanie do zajęć,

- zeszyt przedmiotowy.

Sprawdziany z działów zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane będą na podstawie liczby punktów uzyskanych według następujących zasad przeliczania:

a) 100% + zadania dodatkowe ocena celująca,

b) 100% - 91% ocena bardzo dobra,

c) 90% - 75% ocena dobra,

d) 74% - 51% ocena dostateczna,

e) 50% - 35% ocena dopuszczająca,

f) mniej niż 35% ocena niedostateczna.

Prace pisemne z materiału bieżącego (kartkówki), obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie.

Kryteria oceny aktywności na lekcjach oraz jej braku:

- uczeń otrzymuje ,, + ” z aktywności na lekcji za:

a) właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

b) podejmowanie merytorycznej dyskusji,

c) szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

d) przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji,

e) wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

f) pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

g) inne formy twórczej aktywności na lekcji;

- uczeń otrzymuje ,,-’’ z braku aktywności na lekcji za:

a) zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,

b) wykazywanie braku oczywistych umiejętności,

c) niszczenie prac kolegów,

d) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni,

e) inne formy braku twórczej aktywności na lekcji;

Sposób przeliczania „ +’’i „-” na oceny:

Trzy „+” bardzo dobry, trzy „-” niedostateczny („+” i „-”eliminują się).

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty.

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

- w sytuacjach praktycznych biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania,

- osiąga sukcesy w konkursach,

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,

- twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,

- racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na wszystkich zajęciach,

- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,

 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym,

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,

- prezentuje wzorową postawę podczas zajęć,

- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,

- ambitnie realizuje zadania indywidualne,

- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

- cechuje się systematycznością i konsekwencją działania,

- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,

- systematycznie i estetycznie prowadzi notatki,

- bierze udział w konkursach.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym,

- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,

- dobrze wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela na realizację zadań,

- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

- czasami korzysta z różnych źródeł informacji,

- systematycznie i poprawnie prowadzi notatki.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym,

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy,

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,

- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,

- systematycznie prowadzi notatki, jednak nie zawsze poprawnie.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym,

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania przez nauczyciela,

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji,

- prowadzi notatki niesystematycznie i niestarannie.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym,

- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań,

- nie potrafi organizować pracy,

- jest niesamodzielny,

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji,

- nie prowadzi notatek.

Na końcową ocenę ucznia wpływ mają wszystkie uzyskane oceny cząstkowe, jednak nie  w jednakowym stopniu.

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, ma on obowiązek uzupełnienie zaległości. Pojedyncza nieobecność - do następnej lekcji. Dłuższa nieobecność - tydzień od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nieobecny jest na sprawdzianie, ma on obowiązek zaliczyć go do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Niezaliczenie wiąże się z wpisaniem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Nieskończone prace zabierane są do domu                    i powinny być oddane na następnej lekcji (do tygodnia), co również wiąże się z wpisaniem oceny niedostatecznej.

 


 II. Zasady oceniania na lekcjach wychowania komunikacyjnego w klasach 4

Na lekcjach wychowania komunikacyjnego obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami( „+”)                               i minusami („ - ”).

Obszary aktywności oceniane na lekcjach wychowania komunikacyjnego:

- sprawdziany(test)

- aktywność,

- zadania domowe,

- przygotowanie do zajęć,

- zeszyt przedmiotowy.

Sprawdziany (testy) z działów zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane będą na podstawie liczby punktów uzyskanych według następujących zasad przeliczania:

a)100% - 91% ocena bardzo dobra,

b) 90% - 75% ocena dobra,

c) 74% - 51% ocena dostateczna,

d) 50% - 35% ocena dopuszczająca,

e) mniej niż 35% ocena niedostateczna.

Kryteria oceny aktywności na lekcjach oraz jej braku:

- uczeń otrzymuje ,, + ” z aktywności na lekcji za:

a) właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

b) podejmowanie merytorycznej dyskusji,

c) szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

d) przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji,

e) wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

f) pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy,

g) inne formy twórczej aktywności na lekcji;

- uczeń otrzymuje ,,-’’ z braku aktywności na lekcji za:

a) zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,

b) wykazywanie braku oczywistych umiejętności,

c) nieprzestrzeganie regulaminu,

d) inne formy braku twórczej aktywności na lekcji;

Sposób przeliczania „ +’’i „-” na oceny:

Trzy „+” bardzo dobry, trzy „-” niedostateczny („+” i „-”eliminują się).

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował wiedzę na temat zasad ruchu drogowego, zna wszystkie znaki i potrafi określić ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach, bardzo dobrze rozwiązuje zadania dotyczące zachowań na skrzyżowaniach, czynnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie zasady ruchu drogowego, zna większość znaków drogowych, potrafi podać kolejność przejazdu w większości przykładowych skrzyżowań, aktywnie uczestniczy w lekcjach, chce uzupełnić braki, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, jest zawsze przygotowany do zajęć.

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu materiału z zakresu ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe, kolejność przejazdu przez skrzyżowanie rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, w większości przygotowany do zajęć, ma braki w zeszycie przedmiotowym.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu wiadomości dotyczących zasad ruchu drogowego, zna tylko podstawowe znaki drogowe, nie potrafi zastosować wiadomości                           w zadaniach praktycznych, często nieprzygotowany do zajęć, bierny podczas zajęć, zeszyt prowadzi niestarannie, ma w nim duże braki.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował zasad ruchu, nie zna znaków drogowych, rzadko przygotowany do lekcji, nie wykazuje chęci do pracy i pokonania trudności, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie opanował podstawowych wiadomości przewidzianych w klasie czwartej, bierny w czasie lekcji.

Na końcową ocenę ucznia wpływ mają wszystkie uzyskane oceny cząstkowe, jednak nie  w jednakowym stopniu.

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, ma on obowiązek uzupełnienie zaległości. Pojedyncza nieobecność - do następnej lekcji. Dłuższa nieobecność - tydzień od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nieobecny jest na sprawdzianie, ma on obowiązek zaliczyć go do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Niezaliczenie wiąże się z wpisaniem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.