I. Przedmiotowy system oceniania - religia katolicka (r.kat.)

II. Wymagania i kryteria oceniania - religia ewangelicka (r.ew.)

 

 

I (r.kat)

Podręczniki:

kl. IV - „Słuchamy Boga”, red. B. Nosek, T. Śmiech

kl. V - „Wielbimy Boga”, red. R. Brzoza, E. Luty, B. Nosek, T. Śmiech

kl. VI - „Z Jezusem w drodze do Ojca”, red. B. Nosek, T. Śmiech

 

Ogólne kryteria oceniania:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje rażący brak wiadomości programowych,

- nie posiada zeszytu

- lekceważy przedmiot i nieodpowiednio zachowuje się na lekcji, w stosunku do nauczycieli, kolegów oraz pracowników szkoły.

- odmawia wszelkiej współpracy,

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

- opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji

- wykazuje minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem,

- często zapomina i prowadzi zeszyt niesystematycznie, nie odrabia prac domowych,

- niechętnie bierze udział w lekcji i nieodpowiednio zachowuje się na lekcji ,

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

- opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności,

- wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć, potrzebuje wielu pytań naprowadzających

- w zeszycie ma braki notatek i prac domowych (do 40% tematów),

- prezentują przeciętną pilność i zainteresowanie przedmiotem,

- mało aktywny na lekcjach

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

- opanował materiał programowy z religii,

- ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami i potrzebuje pomocy nauczyciela,

- w zeszycie ma sporadyczne luki w zapisach (do 5 katechez),

- na lekcji posiada wymagane pomoce (np. podręcznik, zeszyt, różaniec) i korzysta z nich,

- stara się być przygotowany do lekcji i chętnie w niej uczestniczy,

- postawa ucznia nie budzi wątpliwości

- niezbyt chętnie wykonuje zadania pozalekcyjne, ale nie unika ich

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

- opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii,

- opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

- aktywnie uczestniczy w lekcji,

- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,

- jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,

- starannie wykonuje powierzone przez katechetę zadania i przejawia postawę apostolską,

- jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń,

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

- posiada wiadomości wykraczające poza program,

- samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,

- angażuje się w prace pozalekcyjne, wykonuje prace dodatkowe (gazetki, pomoce katechetyczne, itp.),

- uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej i osiąga sukcesy,

- jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

 

 

Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasach IV - VI

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

· sprawdziany - przeprowadza się po zakończonym bloku tematycznym.

· kartkówki - są przeprowadzane jako powtórka z 2-3 ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane,

· odpowiedzi ustne – zakres 3 ostatnich lekcji.

· praca na lekcji – aktywność, praca w grupach.

· zadania domowe - sprawdzane na bieżąco, wyrywkowo, w zależności od stopnia trudności są oceniane lub plusowane (pięć plusów = bdb)

· zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń - Ocenianiu podlega: rzeczowość, estetyka, systematyczność, sprawdzany kompleksowo dwa razy w roku

· prace dodatkowe - plakaty, referaty, udział w konkursach religijnych, prezentacje multimedialne itp.

 

Brak podręcznika bądź zeszytu uczeń zgłasza przed lekcją – w semestrze może mieć 3 „ ●”, tak samo zgłaszany jest brak zadania oraz nieprzygotowanie do lekcji.

Nieobecność na zajęciach czy sprawdzianie uczeń ma obowiązek samodzielnie nadrobić i w ciągu 2 tygodni zgłasza się do zaległego sprawdzianu.

Poprawianie ocen niedostatecznych - może odbywać się na bieżąco lub w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej w terminie do 2 tygodni. Termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem

 

Ocena śródroczna i roczna nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. Znaczący wpływ będą miały oceny uzyskane z prac o charakterze samodzielnym (odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki) oraz postawa ucznia wobec przedmiotu i zaangażowanie osobiste.

 

Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenia na oceny:

Powyżej 100% - celujący

100% - 91% - bardzo dobry

90% - 71% - dobry

70% - 51% - dostateczny

50% - 31% - dopuszczający

30% - 0% - niedostateczny

Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez dostawienie „-”

II (r.ew.)

Opis założonych osiągnięć uczniów w klasach od I – VI

 Opis osiągnięć uczniów w poszczególnych klasach został przedstawiony w tabelach i powiązany z zagadnieniami programowymi, określającymi materiał nauczania religii w poszczególnych klasach. W obrębie każdej klasy osiągnięcia zostały podzielone na poszczególne zagadnienia programowe.

 Opis przewidywanych osiągnięć przedstawiono w formie operacyjnej, w postaci osiągnięć podstawowych i osiągnięć ponadpodstawowych. Osiągnięcia podstawowe obejmują wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do uzyskania co najmniej oceny dostatecznej. Osiągnięcia pod podstawowe obejmują wiedzę i umiejętności, których opanowanie, łącznie z osiągnięciami podstawowymi, umożliwia uczniowi uzyskanie ocen: dobrej, bardzo dobrej lub celującej.

W skali procentowej uzyskanych wiadomości przedstawia się to następująco:

Planowane osiągnięcia

podstawowe

ponadpodstawowe

ocena

mniej niż 100%

-

dopuszczająca – 2

100%

-

dostateczna – 3

100%

poniżej 50%

dobra – 4

100%

50%-75%

bardzo dobra – 5

100%

powyżej 75 %

celująca – 6

 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny każdy nauczyciel musi sam określić dla konkretnej grupy uczniów.

 Realizacja programu również musi być dopasowana do poziomu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów. Nie może wywoływać ciągłego pośpiechu, co w konsekwencji prowadzi do niezrealizowania pewnych ważnych treści katechetycznych. Realizacja programu, a w tym dopasowanie osiągnięć uczniów jest twórczą działalnością każdego nauczyciela religii.

 W tej części zostały podane również propozycje ogólnych kryteriów oceniania na lekcjach religii, które mogą służyć jako jedno z kryteriów oceniania.

A. Szczegółowe opisy osiągnięć uczniów
 
1 Opis założonych osiągnięć uczniów
klasa 1

„Bóg błogosławi człowiekowi”

 

Zagadnienia

programowe

Osiągnięcia podstawowe

- uczeń umie (potrafi)

Osiągnięcia ponadpodstawowe

- uczeń umie (potrafi)

I. Powołanie

 dzieci

- nazwać katechetę, kolegów i bohaterów podręcznika

- podać treść prawdy: Bóg mnie zna i kocha, każdy jest dla Boga ważny

- zapamiętać: Bóg chce, abyśmy żyli w miłości

- podać definicję: modlitwa to rozmowa z Bogiem

 

 

- zapamiętać: Jezus zaprasza dzieci

- stwierdzić: zostałem ochrzczony

 

 

- pieśni: Bóg jest miłością, ŚE 778,1; Czytaj Biblię

- werset: Mk 10,14

- zilustrować: Bóg wszystko o mnie wie

- wyjaśnić: różnorodność bogactwem

 

- zgodnie współpracować

 

- opowiedzieć o swoich uczuciach, przeżyciach

- zapamiętać: o wszystkim mogę z Bogiem rozmawiać: słuchać, przepraszać, dziękować, chwalić, prosić

- wyjaśnić: jestem zaproszony przez Jezusa

- wymienić informacje o własnym chrzcie

 

 

- pieśni o modlitwie i Bożej miłości np. Zadzwoń dziś, Miłość Twa;

 

II. Piękno

i różnorodność stworzenia

- wymienić przykłady bogactwa stworzenia

- wyliczyć powody skłaniające do dziękowania: jedzenie, rodzina, zdolności itd.

 

- zapamiętać fragment opowiadania o stworzeniu

- opisać, jak ludzie, zwierzęta i rośliny żyją wspólnie na ziemi

- dostrzec: świat powstał dzięki twórczej mocy Bożego Słowa

- wymienić i narysować członków rodziny

 

- podać rolę Biblii w Kościele Ewangelickim

- co to jest Święto Reformacji

 

 

- pieśni: Kto stworzył..., Czego chcesz od nas, Panie, ŚE 248,1; Ojcowski dom, ŚE 465,1;

 

- zapamiętać modlitwę stołową

- opisać, że świat jest cudownym dziełem Boga

- w pięknie świata dostrzec Bożą wielkość

- wyjaśnić znaczenie Święta Żniw

- wyjaśnić, że dziękczynienie Bogu jest odpowiedzią na bogactwo darów

- uzasadnić: trzeba troszczyć się o przyrodę i ponosić za nią odpowiedzialność

- wyjaśnić, dlaczego zawsze należy dziękować za swoich bliskich

- wyjaśnić, że rodzina to także Boży dar

- zaproponować własną modlitwę dziękczynną

- opowiedzieć dzieje pisania Biblii na podstawie ilustracji

- opisać znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu

- pieśni: Czego chcesz od nas, Panie, ŚE 248,1-3; Ojcowski dom, 465,1-2; Gdy na ten świat, ŚE 846,1

- zapamiętać modlitwy stołowe i I art. Wyznania Wiary

III. Bóg obecny w stworzeniu

 

- opowiedzieć: Adam i Ewa żyli w raju beztrosko

- wymienić wytyczne Boga dotyczące życia w ogrodzie Eden

 

 

 

 

- opowiedzieć historię i konsekwencje nieposłuszeństwa Adama i Ewy

- podać definicję : grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga

- podać treść prawdy: pomimo naszych grzechów Bóg nas kocha

 

 

- wymienić przykłady Bożej miłości

 

- opowiedzieć historię arki Noego

- wymienić, kto znalazł się w arce

- podać przykłady Bożej pomocy

- zapamiętać IV przykazanie

- pieśń: Miłość Twa, tak cudowna jest; Pod Twą obronę, ŚE 314,1

- wymienić przykłady Bożej troski o siebie i rodzinę

- wyjaśnić, na czym polega przestrzeganie określonych reguł zachowania

- zastosować poznane wiadomości (teatrzyk kukiełkowy – życie w raju

- zrozumieć cel kary, zastanowić się nad powodem nieposłuszeństwa

- dostrzegać konsekwencje grzechu

i własny grzech

- wyjaśnić: Bóg nas kocha – posłał na świat Jezusa Chrystusa

- wymienić przykłady posłuszeństwa i nieposłuszeństwa

- wyjaśnić, że Bóg zawsze wypełnia swe obietnice

 

 

- samodzielnie rozwiązać krzyżówkę powtórzeniową

- wersety: Rz 6,23; 1 J 4,11; Ef 6,1;

-  pieśni: Z dnia na dzień ,Chwalmy Pana 129; Będę biec, biec, Chwalmy Pana

156

IV. Wspólnie

idziemy

do stajenki

- wie, co to jest adwent

- wymienić świąteczne przygotowania

 

 

- wymienić informacje na temat pracy pasterzy

- opowiedzieć historię narodzenia Jezusa

- zapamiętać, że Anioł Pański zwiastował pasterzom radość

- opowiedzieć, jak pasterze zdecydowali się pójść do żłóbka a później rozgłosić dobrą nowinę

- wymienić świąteczne zwyczaje

 

- opisać, że Boże Narodzenie to

 święta radości

- wie, że źródłem radości są nie tylko prezenty, ale przyjście Boga do ludzi

 

 

-  kolędy: Dziateczki, ŚE 49,1;

 O błogosławiony, ŚE 66,1

- wyjaśnić, że adwent to czas oczekiwania na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie

- wyjaśnić jeden z celów adwentu: nasłuchiwanie (w sercu i otoczeniu)

- wyjaśnić, że Jezus nie przyszedł tylko jako Dziecko w Betlejem, ale przychodzi i dzisiaj

- opowiedzieć o przeżyciach pasterzy

- wyjaśnić znaczenie bożonarodzeniowych symboli i zwyczajów

 

 

- wymienić, co stawiamy na wigilijny stół

- wyjaśnić, że radość zawdzięczamy Panu Bogu

- scharakteryzować różne sposoby przeżywania radości

- wyjaśnić, że radość nie powinna być tylko chwilowa, ale trwała, zachęcająca do aktywności

- kolędy: Jak mam powitać Ciebie, ŚE 11,1; Gdy się Chrystus rodzi, ŚE 51,1;

- werset: Obj 3,20

V. Słuchamy

 Pana Jezusa

 

- zapamiętać: Bóg tak ukochał świat, że Syna Swego dał

 

 

- wyliczyć możliwości słuchania Jezusa

 

- opowiedzieć historię powołania Szymona i Andrzeja oraz zapamiętać słowa: Pójdź za mną!

- opowiedzieć podobieństwo o zgubionej owcy i historię celnika Zacheusza

- opowiedzieć cuda dokonane przez Jezusa: uciszenie burzy, uzdrowienie ślepego Bartymeusza i zamianę wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej

 

 

 

- pieśni: Bóg jest miłością, ŚE 778,1; Za Jezusem chętnie powędruję, ŚE 773,1

-  wersety: Mk 10,14; J 3,16

- wyjaśnić, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić

- ułożyć modlitwę dziękczynną za najważniejszy dar – Jezusa

- zrozumieć, że być dobrym słuchaczem (uczniem) Jezusa oznacza naśladować Go (słuchać = czynić)

- zapamiętać i zrozumieć słowa powołania: Pójdź za mną!

- zaproponować sposoby odpowiedzi na zaproszenie Jezusa

- naśladować Jezusa w Jego trosce o samotnych

- wyjaśnić, że istnieje również duchowa ślepota

- dostrzec, że tylko Bóg dokonuje cudów

- wymienić przykłady udziału Jezusa w ludzkich smutkach i radościach

- pieśni: Bóg jest miłością, ŚE 778,1-2; Za Jezusem, ŚE 773,1-2

- werset Mk 5,36

VI. Piotr przeżywa

drogę Jezusa

na krzyż i Jego zmartwychwstanie

- opowiedzieć historię powołania Szymona

 

- opowiedzieć cud Jezusa: wskrzeszenie córki Jaira

 

- streścić, jak przebiegała Ostatnia Wieczerza i pojmanie w ogrodzie Getsemane

- opowiedzieć historię zaparcia się Piotra

- opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa

- opowiedzieć historię niedowiarka Tomasza

- wymienić trzykrotne pytanie Jezusa o miłość Piotra

 

 

 

 

- opowiedzieć wydarzenia dnia Zielonych Świąt

- wyjaśnić znaczenie nowego imienia nadanego Szymonowi przez Jezusa

- wymienić sytuacje z życia Piotra, które uczyniły z niego dumnego człowieka

- opowiedzieć kolejność wydarzeń poprzedzających śmierć Jezusa

 

- wyjaśnić powody smutku Piotra

 

- opowiedzieć historie mówiące o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa

 

- wyjaśnić przeżycia Piotra, mówiące o tym, że smutek i strach zamieniają się w radość i odwagę do głoszenia Ewangelii

- dostrzec znaczenie Bożego przebaczenia

- samodzielnie ponumerować i zatytułować ilustracje mówiące o życiu Piotra

- pieśń: Pan kiedyś stanął, ŚE 746

VII. Zaufanie

Bogu daje

odwagę i siłę

do życia

 

- opowiedzieć historię powołania Abrahama i Sary

 

- wymienić powody rozstania Abrahama i Lota

- wyliczyć Boże obietnice złożone Abrahamowi

- opowiedzieć historię zniszczenia Sodomy i Gomory

- nazwać syna Abrahama – Izaaka

 

 

- pieśń: Z Bogiem , z Bogiem każda sprawa, ŚE 885, 1-2

- wymienić osoby godne zaufania

- wyjaśnić, co to znaczy: zaufać Bogu

- naśladować Abrahama w rozwiązywaniu sporów

- wyjaśnić, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych

- wytłumaczyć potrzebę wytrwałej i gorliwej modlitwy

- wyznać: obietnice Boże są pewne!

- opowiedzieć wydarzenia z życia Abrahama

 

-  pieśni: My jesteśmy, Z dnia na dzień, Chwalmy Pana 118 i 129; Wierzyć mnie, Panie ucz, ŚE 623,1

- werset Ps 37.5

VIII. Świętowanie

w Kościele

- wymienić dwa znaczenia słowa „kościół”

 

 

- wie, że jest ewangelikiem

- opisać flagę i symbol Kościoła Ewangelickiego

- opisać swój budynek kościelny i jego sprzęty

 

 

- wymienić reguły zachowania się w kościele

- opowiedzieć na podstawie ilustracji, jak ludzie spędzają niedzielny poranek

- zapamiętać, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa

- przypomnieć najważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego

- wymienić, za co powinniśmy Bogu podziękować

- zapamiętać: Pan Bóg nie ma wakacji!

 

 

- pieśń: Pobłogosław Panie, ŚE 311, 1 i 3

- wyjaśnić, że Kościół to społeczność wierzących

- wyjaśnić: Chrystus jest fundamentem Kościoła

- wymienić pełną nazwę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

- wyjaśnić, jaką rolę pełnią podstawowe elementy wyposażenia kościoła

- udzielić informacji o życiu swej parafii

-  rozróżnić, które zachowania podobają się Panu Bogu

 

- streścić przebieg nabożeństwa

 

- przypomnieć historie poznane na lekcjach religii

- wyjaśnić, że obietnica Bożego błogosławieństwa jest wezwaniem do składania codziennego świadectwa wiary (podać przykłady)

- pieśni: Jezu drogi, myśmy tu, ŚE 295; Pobłogosław Panie, ŚE 311, 1-3

- werset Mt 18,20.

 

2 Opis założonych osiągnięć uczniów
klasa 2

„Boża dobroć”

 

Zagadnienia

Programowe

 Osiągnięcia podstawowe

 - uczeń umie (potrafi)

 Osiągnięcia ponad podstawowe

 - uczeń umie ( potrafi)

I. Rodzina darem Boga

 

- opowiedzieć o swojej rodzinie

- wyliczyć obowiązki rodziców i dzieci w rodzinie

- wymienić informacje o własnym chrzcie

- opisać kim były: Rut i Noemi

- opowiedzieć historię Hagar

- opowiedzieć, w jaki sposób Bóg troszczy się o nasze rodziny

 

- opowiedzieć historię Kaina i Abla,

 Rut i Noemi,

 

 

 

 

- pieśń: Ojcowski dom, ŚE 465, 1 –2; O jak dobrze i miło, Chwalmy Pana 196

 

 

- przygotować drzewo genealogiczne

- uzasadnić, że chrzest jest obietnicą i powołaniem

- opowiedzieć o różnorodności rodzin i sytuacji rodzinnych

- wyjaśnić, co to znaczy, że członkowie rodziny są dla siebie darem

 

- wymienić przyczyny nieporozumień i konfliktów w rodzinie

- opowiedzieć o miłości matki do syna na podstawie historii o mądrym wyroku króla Salomona

- dostrzec i uzasadnić, że Bóg zawsze czuwa nad nami

 

- pieśń: Ojcowski dom, ŚE 465, 3-4; Miłość cierpliwa jest, Chwalmy Pana 181

II. Potrzebujemy otaczającego świata

 

- wie, co to jest Święto Żniw

- opowiedzieć o święcie Żniw w swojej Parafii

- powiedzieć modlitwę stołową,

- opisać, że Bożymi darami należy się dzielić z innymi

 

 

 

 

 

- wymienić symbole (światło, woda, chleb, krzew), którymi posługiwał się Pan Jezus

- wymienić dobre cechy charakteru zwierząt, które są godne naśladowania przez ludzi

-pieśń: Boże wielki, ŚE 369,1

 

-wymienić cały zakres Bożych darów nie tylko plony pól i ogrodów, ale także wytrwałą, uczciwą pracę, poświęcenie, znaczenie przemysłu, narzędzi do pracy, maszyn

- wskazać na zależność człowieka od natury

- opowiedzieć, w jaki sposób każdy z nas jest odpowiedzialny za Boże stworzenie

 

- opisać i wyrazić jak ważny, i nieodzowny jest Bóg w naszym życiu,

- dostrzegać Boże dzieła

 

 

- pieśń : Boże wielki, ŚE 369,1.5

III. Potrzebujemy Kościoła

 

 

- powiedzieć, kim był Marcin Luter

 - powiedzieć, co to jest Biblia (Słowo Boże),

 - opowiedzieć, o czym mówi Ewangelia

 

 

 

 

 

 

- podać nazwę swojego Kościoła

- opisać, że chrześcijanie w różny sposób wyrażają swoją wiarę

 

 

 

- opowiedzieć o znaczeniu oparcia się na Bogu, zaufania Bogu, który daje siłę na podstawie słów M. Lutra; „Warownym grodem jest nasz Bóg”

- wymienić epizody z dzieciństwa Marcina Lutra

- przedstawić na różnice, jakie występują pomiędzy szkołą z czasów Lutra a szkołą naszych czasów

 

- wskazać na znaczenie Słowa Bożego w życiu ewangelika

- powiedzieć z pamięci Apostolskie Wyznanie Wiary

- rozróżnić, że rówieśnicy ucznia przystępują w drugiej klasie do Komunii Św. a on przystąpi później do konfirmacji

- pieśń: Warownym Grodem, ŚE 265,1

IV.

Potrzebujemy Zbawiciela

 

 

- wymienić największe tęsknoty i marzenia ludzkie

- opowiedzieć historię Jana Chrzciciela

 

- powiedzieć, co to jest Adwent

- opowiedzieć, dlaczego Jezus jest największym darem

- przygotować kartkę świąteczną

 

 

 

 

 

 

 

- wymienić najważniejsze fakty z historii narodzin i dzieciństwa Jezusa

- wskazać na biblijne postaci, które czekały na Zbawiciela

 

 

 

- pieśń: Przybieżeli do Betlejem, ŚE 75; Dzisiaj w Betlejem, SE 50; Gdy się Chrystus rodzi, ŚE 51;

 

-wymienić ludzi, którzy czekali na Mesjasza

 

 

- opowiedzieć o znaczeniu: wieńca adwentowego, choinki,

- wyjaśnić z czego wynika radość wzajemnego obdarowywania się; Bóg nas obdarował, my chcemy też się obdarowywać, sprawić sobie radość

- sformułować własne życzenia świąteczne

- przygotować samodzielnie kartkę świąteczną

- wymienić, na czym polegają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

- opowiedzieć historię narodzin i dzieciństwa Jezusa

- rozwiązać samodzielnie krzyżówkę powtórzeniową

 

 

 

 

 

- pieśni: Prostujmy swoje drogi, ŚE 16, 3 zw.

 

V.

Doświadczamy pomocy

Zbawiciela

 

 

- wymienić pokusy, jakimi szatan chciał zwieść Jezusa i co odpowiedział Jezus

- opowiedzieć, jak Pan Jezus powoływał swoich uczniów

 

- opowiedzieć historię nakarmienia pięciu tysięcy

- opowiedzieć historię uzdrowienia przy sadzawce Betezda

- opowiedzieć historię wskrzeszenia córeczki Jaira

- opowiedzieć historię wskrzeszenia młodzieńca z Nain

- opowiedzieć historię wskrzeszenia Łazarza

 

-

 

 

 

 

pieśń: Za rękę weź mnie, Panie , ŚE 713 ,1.

 

- opowiedzieć, w jaki sposób Jezus jest przykładem dla nas i pomaga nam

w przezwyciężaniu pokus

(na podstawie historii kuszenia)

 

- wskazać, w jaki sposób Jezus pomógł ludziom: nakarmienie, uzdrowienia, wskrzeszenia

- sformułować własną modlitwę dziękczynną za Bożą pomoc i opiekę

- wymienić i pokazać, w jaki sposób sam może pomagać innym

- wyjaśnić, czym jest „Diakonia”

- opisać, w jaki sposób może zaufać Bogu

- odkrywać i rozbudzać własną wrażliwość na niedolę innych

- pieśni: Ach potrzebuję Cię, ŚE 715,1; Za rękę weź mnie, Panie , ŚE 713 ,2

VI.

Zbawiciel darem Boga

 

 

- wymienić wydarzenia związane z pasją Jezusa

- podać, że kościół jest domem modlitwy (s.33)

- opowiedzieć historię wielkanocną

- wymienić istotne wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego

 

- wskazać, kiedy i jak powstał Kościół chrześcijański

 

 

 

 

- pieśni: Czy chcesz wiedzieć co ja wiem, ŚE 116; Srebra i złota, Chwalmy Pana 117

 

- wymienić wydarzenia „Wielkiego Tygodnia” wg kolejności

- wyjaśnić, dlaczego Jezus umarł na krzyżu

- opowiedzieć, co przeżywali ludzie, którzy spotkali zmartwychwstałego Pana

 

 

- opisać słowa Jezusa zwierający:

obietnicę: „Ja jestem wami…” i zadanie: „Będziecie mi świadkami”

- opowiedzieć kim jest Duch Święty dla wierzących i jak zmienił uczniów Pana Jezusa

- opisać życie młodego Kościoła (prazboru),

- rozwiązać krzyżówkę pasyjną

- pieśń: Chrystus Pan wstał z martwych, ŚE 173

VII. Jezus zaprasza wszystkich ludzi

 

 

- opisać, czym jest modlitwa

- powiedzieć z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

- opisać, jak należy zachować się w czasie modlitwy

- opowiedzieć Podobieństwo

o faryzeuszu i celniku

- opowiedzieć historię o wdowim groszu

- wskazać, że Jezus bardzo kocha i zaprasza dzieci

 

 

 

 

- pieśni: Módl się mój bracie, Chwalmy Pana 51; Wy jesteście na ziemi światłem mym, Chwalmy Pana 359

 

- wyjaśnić, co to znaczy, Bóg patrzy na serce

- opowiedzieć, jak Jezus zaprasza nas; do słuchania, do modlitwy, do rozmowy (Nikodem, Samarytanka, dzieci) do służby, do składania ofiar, do zbawienia

- rozwiązać poprawnie zadania dotyczące powtórki o Bożej dobroci

- wskazać, o czym nie można zapomnieć nawet na wakacjach

- podziękować Bogu za czas nauki

- porozmawiać o swoich osiągnięciach i porażkach

 

- pieśń: Serce czyste stwórz mi Panie”, ŚE 755

 3 Opis założonych osiągnięć uczniów

klasa 3

„ Boża miłość”

 

Zagadnienia programowe

Osiągnięcia podstawowe

- uczeń umie:

Osiągnięcia ponad podstawowe

- uczeń umie:

I. Ślady Bożej miłości

 

- dziękować za czas wakacji

 i czas wolny

- określić wypływające z miłości ślady zachowania się bliskich osób

- wymienić ślady działania Boga

 w swoim życiu

- zapamiętać znaczenie słów: wywyższać i poniżać

- spojrzeć na swoje postępowanie

- modlitwy stołowe

- wersety : Ps 23,1-4

- pieśni: Wróbelki małe; Pan jest pasterzem moim, ŚE 814; Czego chcesz od nas Panie , ŚE 248,1

 

-  nazwać ślady, które pozostawia człowiek

 

- scharakteryzować zostawiane ślady

- nazwać ślady zostawiane przez Boga

- samodzielnie rozwiązywać zagadki w podręczniku

 

-  opowiedzieć co znaczy „belka” i „źdźbło w oku brata”

 

 

- werset: Łk 6,41

-  pieśń: Królestwa Bożego, Chwalmy Pana 228; Czego chcesz od nas Panie, ŚE 248,1.4.13

 

II. Jezus darem miłości Boga

 

- opowiedzieć historią chrztu Jezusa nad Jordanem

- zilustrować historię uzdrowienia córki niewiasty kananejskiej

- streścić historie o nakarmieniu pięciu tysięcy, uzdrowieniu sparaliżowanego, o błogosławieństwie dzieci i o Ostatniej Wieczerzy

- wymienić, co Jezus powiedział o sobie (Ja jestem drzwiami, drogą i prawdą oraz pasterzem)

 

 

 

 

 

 

- pieśń: Imię Jezus wiecznie żywe, ŚE 787,1; Czyś jest biały, Chwalmy Pana 163; W drogę z nami, ŚE 880,1

 - wersety: Mt 3,17; J 11,25

 

- samodzielnie rozwiązać krzyżówkę o życiu Jana Chrzciciela

 

 

 

- wyjaśnić co oznacza, że nasza wiara może być wystawiona na próbę

 

- opowiedzieć szczegółowo historie o nakarmieniu pięciu tysięcy, uzdrowieniu sparaliżowanego, o błogosławieństwie dzieci i Ostatniej Wieczerzy

- brać udział w rozmowie na temat: Jezus

 jest światłem dla naszego życia

- zinterpretować prawdę: Jezus jest     

światłością świata

 

- pieśni: w Droge z nami , ŚE 880, 1-2 ; Słowo Twoje jest , ŚE 346, 1; Bliżej o Boże mój, ŚE 657,1

- wersety: Rz 10,17; J 10,7; J 14,6

III. Przyszłość w Bożych rękach

 

- zilustrować historię wieży Babel

- przedstawić swoje sytuacje budzące lęk i niepokój

 

- nazwać podobieństwa:

 o pannach, uczcie weselnej,

 talentach, synu marnotrawnym

 

-  pieśni: Gdy kiedyś Pan , Chwalmy Pana nr 110; Tu miejsca dość, ŚE 539,1

 

-  wersety : Mt 25,13; Mr 10,14

 

 

 

- wymienić zwyczaje weselne z czasów Jezusa

 - opowiedzieć poznane na lekcjach

podobieństwa: o pannach, uczcie weselnej, talentach i synu marnotrawnym

 

-  pieśni: Musze czuwać, Chwalmy Pana 348; Teraz w młodych życia latach, ŚE 538,1

-  wersety : Mt 11,28; Mt 25,21; J 14,1

 

IV. Wspólnie odkrywamy światło

 

- wie, co to jest adwent

- opowiedzieć historię zwiastowania Marii

- rozróżnić postacie mędrców, Symeona i Anny

- wymienić cztery ewangelie

-  

- przedstawić historie o: Piotrze i Janie, oraz Filipie

- wykonać kalendarz adwentowy

- odpowiedzieć: Kim była Lidia?

 

- wymienić miejscowości, które odwiedził Ap. Paweł

 

 

-  pieśni: Dziateczki, dziateczki, ŚE nr 49,1-2; Mędrcy świata, ŚE nr 109, 1-2; Srebra i złota, Chwalmy Pana nr 117; Wy jesteście na ziemi, Chwalmy Pana nr 359;

-  wersety: Łk 2,10; J 8, 12; Dz 16,31

 

 

- wyjaśnić znaczenie imienia Jezus

 

- zastosować wiadomości o Betlejem i Nazarecie

 

 

- opowiedzieć historię o:

 Piotrze i Janie oraz Filipie

 

 - opisać historię pierwszej

 chrześcijanki w Europie

- streścić wiadomości o życie Ap.Pawła

- wymienić kilka listów napisanych przez Ap.Pawła

 

- pieśni: Cicha noc, ŚE 42, 1-3;                                       O błogosławiony, ŚE 66;

 Ducha miłości , ŚE 783,1

 

 - wersety : Mt 2,6; Rz 13,12; 2 Tm 4,7

V. Zaproszenie do rozmowy z Bogiem

 

- opowiedzieć historię o siostrach – Marii i Marcie

 

 

- prośby modlitwy Ojcze nasz

- odpowiedzieć: Kto nauczył ludzi modlitwy Ojcze nasz?

 

- pieśń: Wierzyć mnie, Panie ucz, ŚE 623,1

 

 

- wyjaśnić znaczenie historii o siostrach – Marii i Marcie

- inne modlitwy oprócz Ojcze

 nasz

- wyjaśnić znaczenie próśb Modlitwy Ojcze nasz

 

- pieśń: Wierzyć mnie, Panie ucz, ŚE 623,1-2

VI. Bóg jest miłością

 

- powiedzieć, czym jest okres pasyjny

- wymienić kolejne dni Wielkiego Tygodnia i wydarzenia z nimi związane

 

- opowiedzieć historię spisku Judasza

- powiedzieć czym jest spowiedź

 

 

 

- zilustrować wydarzenia z Ogrodu Getsemane

 

 

 

 

- odpowiedzieć na pytania dotyczące ostatnich słów Jezusa na krzyżu

 

- uzupełniać w grupie teksty dotyczące zmartwychwstania Jezusa

 

- streścić historię pogrzebu Jezusa

 

- pieśni: Za trzydzieści srebrników, Chwalmy Pana 108; Na Golgotę duszo śpiesz, ŚE 137,1; Chrystus Pan wstał z martwych, ŚE 173,1

- wersety: Mt 26,41; Rz 10,17

 

- wymienić kolejne święta roku kościelnego

 ( półrocze Pana)

 

- przedstawić motywy

 działania Judasza

- modlitwę spowiednią

- podać znaczenie codziennej spowiedzi

- wyjaśnić na czym polega pokuta

 - podać znaczenie nazwy „Getsemane”

 

- wymienić zwyczaje Żydów związane z modlitwą

- wyjaśnić znaczenie modlitwy Jezusa w Getsemane

- samodzielnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ostatnich słów Jezusa na krzyżu

- samodzielnie uzupełniać teksty dotyczące zmartwychwstania Jezusa

 

 

 

- pieśni: Baranku Boży, ŚE 365,1; Chrystus Pan wstał z martwych, ŚE 173,2-3

 

- wersety : Ps 51,3; Łk 22,42

 

VII. Życie

z błogosławieństwem Boga

 

- odpowiedzieć na pytania dotyczące życia Abrahama

 

- opowiedzieć o powodach rozstania Jakuba z Ezawem

- podać znaczenia słowa „Izrael”

- z pomocą nauczyciela uzupełnić odpowiedzi na pytania w lekcji

     powtórzeniowej

- pieśni: Pan Bóg jest mą siłą, ŚE 694, 1;

Dzień po dniu, ŚE 671, 1; Gdy Pan jest ze mną, Chwalmy Pana 116; O jak dobrze i miło, Chwalmy Pana 196;

- werset: Mt 1,9

 

- streścić historię życia Abrahama

- wyjaśnić znaczenie błogosławieństwa pierworodnego

- wyjaśnić powody rozstania synów Izaaka

- opisać znaczenie spotkania

 Jakuba z Bogiem w Betel

- samodzielnie odpowiedzieć na

 pytania w lekcji powtórzeniowej

 

- pieśni: Dzień po dniu, ŚE 671,1-2

Wszak Jakub ujrzał na pustyni; ŚE 557,3;

Ojcowski dom, SE 465,1

- werset : 1 Mż 28,15

 4 Opis założonych osiągnięć uczniów

klasa 4

„ Boża wierność”

 

Zagadnienia programowe

Wymagania podstawowe

-uczeń umie (potrafi):

Wymagania ponad podstawowe

-uczeń umie (potrafi):

I.

Bóg realizuje Swoje zamierzenia

- opowiedzieć historię Józefa

- wykonać pacynkę

- estetycznie prowadzić podręcznik:

a) kolorować rysunki

 b) wykonać naszyjnik

 

- prawidłowo wykonać ćwiczenia

 w podręczniku

 

- przestawić szczegółowo historię Józefa

- opowiedzieć o charakterystycznych cechach starożytności

- umiejętnie wyciągać wnioski dotyczące:

a) podstawy konfliktów

b) konsekwencji zazdrości i nienawiści

c) wybaczania drugiej osobie

- aktywnie brać udział:

a) w lekcji,

b) pantomimie,

c) analizie monologu w więzieniu,

d) pracy w grupach

- samodzielnie zredagować i napisać informacje : „Dlaczego Józefa możemy nazwać człowiekiem w Bożej dłoni ?”

II.

Pytanie o śmierć

- prawidłowo wykonać polecenia dotyczące:

a) rysunków drzew

b) kolejności etapów życia

 

- opowiedzieć podobieństwo o bogaczu i Łazarzu

- wykonać komiks na str. 32

- samodzielnie wyszukiwać wersety

w księdze Objawienia Jana

 

-  pieśń: Za rękę weź mnie Panie, ŚE 713,1

- wypowiadać się na temat tekstów mówiących o śmierci

- wyjaśnić znaczenie zmartwychwstania

- zna główne myśli dotyczącego Zmartwychwstania (Kor 15)

-  wersety dotyczące śmierci i zmartwychwstania

- pieśni: Za rękę weź mnie Panie, ŚE 713,1-2 Gdzie duszy ojczyzna, ŚE 910,1

III.

Jezus jest naszą nadzieją

 

- powiedzieć czym jest błogosławieństwo

- prawidłowo dobrać wersety do przedstawionych zdarzeń na rysunkach w podręczniku

- opowiedzieć podobieństwo o miłosiernym Samarytaninie

 

 

 

 

- opowiedzieć o diakonii i skarbonce diakonijne

 

- rozpoznać symbole pokoju

- powiedzieć w jaki sposób może się przyczynić do szerzenia pokoju i miłosierdzia

 

 

 

 

-  pieśni : Jeśli smutek w sercu masz, Chwalmy Pana 165; Ciągły niepokój na świecie, ŚE 841,1

- wymienić historie, w których Jezus pocieszał smutnych

- bierze aktywny udział w dyskusji na temat: Czy smutny może być szczęśliwy?

 

 

 

- opisać symbole pomocy diakonijnej

 

- wymienić miejscowości, gdzie znajdują się ewangelickie domy opieki

- opowiedziec o diakonijnej działalności swojej parafii

 

- sprawnie formułować wnioski z dyskusji na temat:

a) miłosierdzia

b) pokoju

- wersety dotyczące miłosierdzia i pokoju

-  pieśń: Ciągły niepokój na świecie, ŚE 841, 1-2

 

IV. Propagowanie pokoju

- powiedzieć czym charakteryzuje się czas adwentu

- powiedzieć kim jest prorok

- wykonać adwentowy kalendarz

 

- poprawnie dopasować wersety do narysowanych postaci uczestniczących w zwiastowaniu

- samodzielnie zredagować i napisać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

- pieśni: Prostujmy swoje drogi, ŚE 16,3;

Bóg się rodzi, ŚE 35,1.4 ; Dzisiaj w Betlejem, ŚE 50; Niesiemy pokój wam wszystkim, Chwalmy Pana 97

 

- posługiwać się Biblią przy wyszukiwaniu i uzupełnianiu wersetów

 

 

- zaśpiewać poznane kolędy

- przedstawić zwyczaje świąteczne

- napisać samodzielnie wiersz o Bożym narodzeniu

 

- wykonać polecenie dotyczące

skojarzenia słowa pokój

- sformułować modlitwę o pokój

- pieśń: Już noc okrywa świat, ŚE 56; Lulajże, Jezuniu, ŚE 58

 

V

Prowadzeni do wolności

- uzupełnić drzewo genealogiczne

 

- opowiedzieć historię narodzin Mojżesza

- pokolorować ilustrację w podręczniku

 

 

 

 

 

- wymienić plagi

 

 

 

- opowiedzieć o kolejnych etapach wędrówki narodu izraelskiego przez pustynię

 

- według właściwej kolejności wkleić rysunki przedstawiające życie izraelitów na pustyni

 - pieśni: Gdy Pan jest ze mną, Chwalmy Pana 116; Boże wielki , ŚE 369,1

- opowiedzieć w jaki sposób naród izraelski znalazł się w Egipcie

- samodzielnie odpowiedzieć na pytania dotyczące narodzin Mojżesza

 

- samodzielnie napisać opowiadanie o powołaniu Mojżesza

- rozwiązać krzyżówki

 

- opisać historię święta Paschy

 

- scharakteryzować postać Mojżesza i

faraona

-  zaznaczyć trasę Izraelitów na mapie

 

 

- napisać w jaki sposób i przez kogo Bóg

 opiekuje się każdym z nas

- pieśń: Pan Bóg jest obecny , ŚE 307,1

VI.

Żyć przykazaniami

- historię przymierza nadania przykazań

- streścić historię o wydarzeniach pod górą Synaj

 

- powiedzieć, co to jest: przymierze, Dekalog, bożek

-  dziesięcioro Bożych przykazań

 

 

 

- pieśń: To przykazanie ja dziś daję wam, ŚE 833; Gdy schodzimy się, Chwalmy Pana 295 i 296; Będziesz miłował Boga całym sercem, ŚE 822; Ojcowski dom, ŚE 465,1-2

 

- określić na czym polegają różnice pomiędzy przymierzem zawartym z Bogiem, a przymierzem zawartym z ludźmi

- dyskutować na temat przykazań i ich aktualnego znaczenia

- zna skutki nieposłuszeństwa i warunku uzyskania przebaczenia

- rozumie, że przykazania są drogowskazami na drodze do wolności

 

- - pieśni: Gdzie dwóch lub trzech w imieniu Pana , Chwalmy Pana 188; Ojcowski dom, ŚE 465,1-4

 

VII.

W bliskości Boga

- podać znaczenie przedmiotów znajdujących się w kościele

- opisać i narysować swój kościół

 

- opisać jak wygląda strój ewangelickiego księdza

- wymienić święta roku kościelnego

 

 

 

- streścić historię zwiadowców wysłanych przez Mojżesza

- wie, dlaczego Mojżesz nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej?

- opowiedzieć kim był Jozue i w jaki sposób Izraelici zdobyli Jerycho

 

 

- pieśni: Broże Panie nas na wieki, ŚE 290; Jezus żyje z nim i ja, ŚE 178,1

- wymienić elementy wyposażenia Namiotu Zgromadzenia

- wie jak wyglądała i co zawierała Skrzynia Przymierza

 

 

- opisać znaczenie najważniejszych świąt żydowskich

- przedstawić różnice i podobieństwa pomiędzy Paschą a Wielkanocą

 

 

 

- opisać historię wkroczenia narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej

- dostrzec, czego oczekuje od niego Pan Bóg

 

- samodzielnie uzupełnić tekst mówiący o

 wejściu do Ziemi Obiecanej

- pieśni: ; Jezus żyje z nim i ja, ŚE 178, 1-2; Warownym grodem, ŚE 265,1-2

 5 Opis założonych osiągnięć uczniów

klasa 5

„Wzrastanie w wierze”

Zagadnienia programowe

Osiągnięcia podstawowe

- uczeń umie ( potrafi):

Osiągnięcia ponadpodstawowe

- uczeń umie (potrafi):

I. Wzrastanie

w wierze - okres sędziów

 

- przypomnieć wybrane historie ze Starego Testamentu

- wyrazić w modlitwie podziękowanie za czas wakacji

- opowiedzieć o warunkach życia Izraelitów w Ziemi Obiecanej

- wymienić przykazania

- przedstawić historie biblijne związane z następującymi postaciami: Debora, Barak, Samson, Noemi, Rut, Anna, Samuel

 

 

 

 

 

 

- powiedzieć jak należy troszczyć się o innych

 

 

 

 

- zna definicję słowa „modlitwa”

- wersety: Mt 26,41; Mk 9,24; Ps 37,5

pieśni: Gdy schodzimy się; Wierzyć mnie Panie ucz - ŚE 623,1 ;

 

- samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w tabeli podręcznika str. 6, 7

 

- wymienić pokolenia Izraela

- docenić znaczenie wiary i zaufania Bogu

 

- wymienić kilku sędziów Izraela

- znać i rozumieć znaczenie 1. przykazania

- przedstawić na czym polegała siła i słabość Samsona

- wyjaśnić, dlaczego Izraelici uważali Filistynów za wrogów

 

- opisać sytuacje mówiące o troszczeniu się o innych

- wyjaśnić znaczenie 7. przykazania w powiązaniu z historią o synach Heliego

 

- pieśni: Boże wielki pełnyś chwał, ŚE 369; Laudate omne gentes – ŚE 352; Pan jest mocą – ŚE 814,1 ; Miłuj! Tak Zbawca świata nam rozkazał, ŚE 830,1

 

II. Wzrastanie w wierze - okres Reformacji

 

- przedstawić podstawowe wiadomości dot. wydarzeń XV i XVI w.

- zapamiętać znaczenie słowa: Reformacja

 

 

- wymienić ważne wydarzenia z życia M. Lutra

- zapamiętać informacje dot.: 95 tez, pracy Lutra na zamku Wartburg, Katechizmu

- podać znaczenie słów: odpust, teza,

- podać treść wyrażeń: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, solum Verbum

 

 

 

- wyznania wiary

 

 

- określić, co łączy chrześcijan

 

 

 

 

- pieśni: Warownym grodem - ŚE 265, 1-2; Opoką jest Kościoła, ŚE 562 ,1

 

 

- wyjaśnić słowa reforma i Reformacja

- podać przyczyny Reformacji

- wymienić poprzedników Reformacji

- wymienić ważne wydarzenia z życia M. Lutra i łączyć je z jego nauką

- wyjaśnić znaczenie słów: ”Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

 

- podać definicję słów: zakon, asceza, relikwie, bulla

- streścić tekst 3. lub 4. tez

- wymienić tytuły pieśni ks. M. Lutra

- samodzielnie wykonać ćwiczenie w podręczniku na str. 50

- umieć wymienić wyznania wiary i podstawowe wiadomości na ich temat

- podać daty podziałów Kościoła

- opisać znaczenie Polskiej Rady Ekumenicznej

- wymienić inne religie poza chrześcijaństwem

 

- pieśni: Warownym grodem , ŚE 265,3-4 ; Opoką jest Kościoła, ŚE 562,3

III. Wzrastanie w odpowiedzialności - okres królów

 

- wymienić powody powołania króla w Izraelu

- streścić historię króla Saula

- opowiedzieć historie mówiące o Dawidzie

 

- opowiedzieć przykłady zaufania i posłuszeństwa Bogu

 

- opisać rolę i zadania proroka

 

 

- wie, że Dzieciątko Jezus jest Królem świata niewinnego dziecka

- opowiedzieć historię mędrców ze Wschodu

- zdefiniować pojęcie: epifania

- wymienić hymny spotykane w Biblii

 

 

 

 

- przedstawić historię nieposłuszeństwa Absaloma

 

 

 

- zapamiętać historie opisujące mądrość i postępowanie Salomona

- na pamięć Psalm 23

 

 

- pieśni: Będziesz miłował , ŚE 822; kolędy

 

 

- wyjaśnić powody i skutki powołania króla w Izraelu

- samodzielnie wykonać ćwiczenie w podręczniku str. 59

- wyjaśnić znaczenie zaufania i posłuszeństwa Bogu

- podać definicję słów: prorok, mesjanizm, hymn, psalm

- samodzielnie wykonać ćwiczenie w podręczniku str. 73

 

 

 

- dokonać analizy hymnu bożonarodzeniowego przy pomocy pytań ze str. 75

- napisać hymn (str.75)

- opisać historię życia Dawida

- wyjaśnić, które z przykazań przekroczył Absalom

- wymienić przykłady mądrości Salomona

- podać dane dotyczące

 świątyni Salomona

- objaśnić budowę świątyni i nazwać podobieństwa z budowlą kościelną

 

- pieśni: Pan jest mocą swojego ludu; Pan jest pasterzem moim; Będziesz miłował

- jedną z kolęd ze str. 77

IV. Wzrastanie w nadziei – prorocy

 

- zapamiętać zadania proroka

- opowiedzieć o życiu proroka Eliasza

- wymienić przykłady bóstw i bałwochwalstwa

 

 

 

 

 

- opowiedzieć historię Nabota

 

- opisać postać i działalność Elizeusza

 

 

- opowiedzieć dzieje Jonasza

 

- powiedzieć, na czym polega miłosierdzie Boga

 

 

- opisać postać i postępowanie Daniela

 

 - wiersz: Iz 40, 31

- pieśni: Ufnością w Bogu, ŚE 649, 1; Bóg wierny jest, ŚE 660, 1; Czekaj Pana swego , ŚE 666, 1

 

 

 

 

- samodzielnie napisać, czym różnią się nasze czasy od epoki Eliasza

- wytłumaczyć związek postępowania Eliasza z treścią 1. przykazania

- opisać ślady Bożej obecności w życiu człowieka

- brać aktywny udział w przygotowaniu sceny spotkania Achaba z Nabotem

- samodzielnie przygotować notatki prasowe, podręcznik

 str. 101

- kojarzyć wydarzenia z życia Jonasza z Jezusem

- samodzielnie rozwiązać krzyżówkę w podręczniku, str. 112

 

- wymienić inne osoby, które postąpiły podobnie jak Daniel

 

- pieśni: Kto się w opiekę - ŚE 681,1

V. Wyjątkowość Biblii

 

- podać okoliczności powstawania ksiąg biblijnych

 

- podać ogólnie treść ST i NT

- wymienić księgi NT

- wyliczyć podział ksiąg biblijnych

- wymienić kilka tłumaczeń Biblii

- podać znaczenie Słowa Bożego dla życia i wiary

 

 

 

- wyjaśnić, kiedy powstały poszczególne księgi Biblii

- wymienić i opisać krótko kilku autorów ksiąg biblijnych

- wymienić księgi ST i NT i ich podział na historyczne, nauczające i prorockie

- podać skrótowe nazwy ksiąg biblijnych (np. 1 Mż, Ps, Mt, Mk)

- wyliczyć biblijne przymioty Boga

- pieśni: Panie, w swym Słowie, ŚE 383,1

 

 

VI. Bóg przez Jezusa bliższy człowiekowi

 

- opisać sytuację Izraela przed narodzeniem Jezusa

- wymienić grupy działające w czasach Jezusa

- streścić wypowiedzi Jezusa w problematycznych kwestiach

 

 

- wymienić postacie historii: Łk 9, 10-17; Mk 3, 1-5 lub Mt 8, 23-27; Łk 19, 1-10

 

 

- streścić historie biblijne, w których Jezus uczy miłości

- wymienić różnorodne wyobrażenia o Jezusie – Bóg i człowiek

 

 

- pieśni: By być jak Jezus; Miłosiernym bądź dla brata, ŚE 827, 1; Miłość czynem jest , ŚE 829;

 

 

 

- wymienić i opisać grupy działające w czasach Jezusa

- wyjaśnić znaczenie wypowiedzi Jezusa

 

- objaśnić na czym polega dobroć Boga

- streścić historie: Łk 9, 10-17; Mk 3, 1-5; Mt 8, 23-27; Łk 19, 1-10

- opisać miłosierdzie okazane w Jezusie

 

 

- samodzielnie dokończyć zdania w podręczniku str. 144

 

 

VII. Podobieństwa

o Królestwie Bożym

 

- podać znaczenie pojęcia: Królestwo Boże

-  

 

- znaczenie prośby Modlitwy Pańskiej: „przyjdź Królestwo Twoje”

 

 

- podać definicję słów: przypowieść, podobieństwo

- opowiedzieć podobieństwo o siewcy

 

 

- wymienić tytuły podobieństw o Królestwie Bożym

 

 

- pieśni: Królestwa Bożego, Chwalmy Pana 228; Wybrać mi kazano skarb, ŚE 770, 1; Wszystko Tobie dziś oddaję, ŚE 769, 10;

- werset: Rz 12,21

 

- wyjaśnić różnice pomiędzy królestwem ziemskim a Królestwem Bożym

-  rozumieć znaczenie prośby Modlitwy Pańskiej: „przyjdź Królestwo Twoje”

 

 

- opowiedzieć i wyjaśnić podobieństwo o siewcy

 

- rozumieć sposób wzrastania Królestwa Bożego

- zinterpretować wypowiedź Augustyna z Hippony

- pieśń: Miłosiernym bądź dla brata, ŚE 827,1

- wersety: Łk 17, 21b; Łk 14,33

 

 

6 Opis założonych osiągnięć uczniów

klasa 6

„Boży Kościół”

 

Zagadnienia programowe

 

 

 

I. Lud Boży Starego Testamentu

Osiągnięcia podstawowe

- uczeń umie (potrafi):

 

 

- wymienić wielkich proroków

 

- omówić kim byli prorocy i wskazać na ich znaczenie w dziejach narodu izraelskiego

 

- przedstawić znaczenie w historii narodu wybranego Hiskiasza, Nehemiasza i Estery

 

 

 

 

 

 

- dostrzec konieczność stawania w obronie bliźnich

 

 

- wskazywać na potrzebę dochowania Bogu wierności

 

- omówić dzieje Hioba

 

- zapamiętać fragment wybranego przez siebie Psalmu

- wymienić księgi mądrościowe

- zapamiętać kilka przysłów z ksiąg mądrościowych

- pieśni: W drogę z nami, ŚE 880; Toruj Jezu sam, ŚE 758, 1

 

 

Osiągnięcia ponadpodstawowe

- uczeń umie (potrafi):

 

 

- wymienić kilku małych proroków

- omówić treść posłannictwa omawianych proroków

- ukazać aktualność prorockich napomnień i wskazówek

 

 

- dostrzec znaczenie zwiastowania Słowa Bożego

- zaprezentować dzieje wygnańców w Babilonii i w okresie powrotu z niewoli

- przedstawić dzieje odbudowy świątyni

- wyjaśnić znaczenie działalności Nehemiasza

 

 

- przedstawić rolę Estery w ocaleniu Żydów

 

 

wie, co to znaczy „holocaust”

 

- omówić problem cierpienia na przykładzie Hioba

 

 

- omówić bogactwo psalmów

- zapamiętać jeden psalm

 

- zaprezentować wartość ksiąg mądrościowych dla współczesnego człowieka

 

- pieśń: Działaj, bo noc nadejdzie, ŚE 529,1; Słabym ja, lecz silny Ty, Chwalmy Pana 56, 1-2

II Wyznanie

 Kościoła

 

- treść Apostolskiego Wyznania Wiary

- dokonać podziału wyznania wiary na trzy artykuły

 

 

 

 

- omówić biblijną relację stworzenia świata

 

 

- wskazać na odpowiedzialność za stworzenie i konieczność dziękowania za dar życia

 

- podać przykłady prawdziwego człowieczeństwa i bóstwa Jezusa

- podać znaczenie imienia Jezus Chrystus

- wie, jakie jest znaczenie Jezusa Chrystusa dla naszego życia

 

 

-  przedstawić znaczenie Królestwa Bożego

- opowiedzieć treść omawianych podobieństw

 

 

- omówić historię przemienienia

 

 

 

 

- omówić wydarzenia zesłania Ducha Świętego

- wskazać zadania, jakie ma do spełnienia Kościół

- pieśni: Królu mój, ŚE 802, 1-2; Ach potrzebuję Cię, ŚE 715, 1

 

- przekazać treść poszczególnych artykułów wiary i omówić własnymi słowami ich objaśnienie zawarte w Małym Katechizmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- powiązać ważniejsze wydarzenia z życia Jezusa z rokiem kościelnym

- przytoczyć biblijne teksty świadczące o Jezusie jako zapowiadanym Mesjaszu

 

 

 

- omówić naukę Jezusa na temat Królestwa Bożego

- dostrzec znaczenie podobieństw dla naszego życia

 

- powiązać historię przemienienia z składanym przez Ducha Świętego świadectwem o Jezusie Chrystusie

 

 

- przytoczyć zapowiedzi posłania Pocieszyciela

 

 

- pieśni: Królu mój, ŚE 802, 3-4; Ach potrzebuję Cię, ŚE 715, 2; Toruj Jezu sam, ŚE 758,1

 

III Pierwsze lata

 Kościoła
 
chrześcijańskiego

 

 

- przedstawić cechy życia prazboru

 

 

 

- przedstawić konsekwencje, jakie pociągnęło za sobą kłamstwo Ananiasza i Safiry

- omówić historię powołania diakonów

- opowiedzieć historię Szczepana i Filipa

 

- przedstawić działalność Piotra

 

- omówić wydarzenie pod Damaszkiem

- wymienić podróże, w jakich uczestniczył Paweł

- zaprezentować wybrane przez siebie historie z tych podróży

- pieśni: Serca razem połączone, ŚE 564,1; Musze czuwać, ŚE 13; Pan kiedyś stanął nad brzegiem, SE 746, 1

 

- wymienić problemy z jakimi borykał się prazbór

- wskazać różnice i podobieństwa między prazborem a współczesna parafią

 

- dostrzec Bożą obecność w dziejach omawianych postaci biblijnych

 

 

 

 

 

 

- przedstawić przebieg poszczególnych podróży Ap. Pawła

- omówić znaczenie działalności Apostoła narodów

-  pieśń: Wiernym bądź, ŚE 768

IV.

Chrześcijaństwo
 w Cesarstwie

 Rzymskim

 

 

- przedstawić zarys dziejów chrześcijaństwa od przybycia Pawła do Rzymu, po ustanowienie chrześcijaństwa religią panującą

- wymienić księgi Nowego Testamentu, dokonując ich klasyfikacji pod względem gatunku

 

 

- wie, w czym naśladować pierwszych chrześcijan

- omówić tematykę poszczególnych Listów Nowego Testamentu i Apokalipsy Jana

V. Życie
 Kościoła na

 przestrzeni

 wieków

 

 

- przedstawić, kim byli ojcowie Kościoła

 

- wymienić omawianych ojców Kościoła

- wymienić prekursorów Reformacji

- wymienić przedstawicieli Reformacji szwajcarskiej

- wymienić Księgi Wyznaniowe naszego Kościoła

 

 

- wymienić inne Kościoły chrześcijańskie

 

 

 

- przybliżyć działalność i znaczenie omawianych ojców Kościoła

- omówić działalność i proponowane zmiany w Kościele przez prekursorów Reformacji

- ukazać działalność U. Zwingliego i J. Kalwina

 

 

- przedstawić różnice pomiędzy poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi

VI. Kościół

 Ewangelicki

 w Polsce

 

 

 

- wymienić kilku znaczących dla naszego kraju ewangelików

- podać podstawowe informacje na temat naszego Kościoła, swej Diecezji i Parafii

 

- wskazywać na potrzebę ekumenicznego współdziałania

 

 

- dostrzegać nieustające zadanie chrześcijan, by być świadectwem dla tego świata

- pieśń: To przykazanie Ja dziś daję wam, ŚE 833

 

- omówić wkład ewangelików w dzieje naszego narodu

- omówić strukturę, jak i różnorodne formy działalności naszego Kościoła, Diecezji i Parafii

 

- zaprezentować istotę działalności Polskiej Rady Ekumenicznej

 

B. Propozycje podstawowych ogólnych kryteriów oceniania.

 

I . Podstawowe kryteria oceniania

( Opracowała: mgr Karina Wowry)

 

OCENA

WARUNKI UZYSKANIA OCENY

CELUJĄCA

1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą

2. Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania lekcji religii

BARDZO BOBRA

1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy określony programem

2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

3. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy

4. Chętnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach religii

5. Zachowuje szacunek dla słuchania Słowa Bożego i czasu modlitwy

DOBRA

1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na

 rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej

2. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości

3. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń

4. Uzyskuje stale dobre postępy podczas prowadzonych zajęć

5. Chętnie uczestniczy w lekcjach religii

6. Uczestniczy w rekolekcjach

DOSTATECZNA

1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające

 zdobywanie dalszej wiedzy.

2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego

 programem, w jego wiadomościach są luki

3. Wykazuje brak zainteresowania przedmiotem

DOPUSZCZAJĄCA

1. Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia

 podstawowej wiedzy religijnej

2. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy

 pomocy nauczyciela

3. Niechętnie bierze udział w lekcji

NIEDOSTATECZNA

1. Uczeń nie opanował minimum programowego obejmującego zakres

 wiedzy religijnej w danej klasie

 I. Podstawowe kryteria

oceniania w klasach od IV do VI szkoły podstawowej

(Opracowała: mgr Ewa Below)

 

OCENA

AKTYWNOŚĆ

CELUJĄCA

 uczeń:

- zawsze uważnie śledzi tok lekcji

-bardzo często zgłasza chęć wypowiedzi

-bierze udział w różnych konkursach biblijnych

- jest wzorem dla innych

- zna poznany materiał na lekcjach

i uzupełnia go samodzielnie o treści wykraczające poza program nauczania

BARDZO DOBRA

uczeń:

- najczęściej uważnie śledzi tok lekcji

- zajmuje się rzeczami związanymi z tematem lekcji

- podstawowe problemy rozwiązuje samodzielnie

- często zgłasza chęć wypowiedzi

- chętnie i systematycznie uczestniczy

 w zajęciach

- potrafi bez problemów powtórzyć materiał

z kilku lekcji

DOBRA

uczeń:

- stara się realizować zadania związane

z poszczególnymi etapami lekcji

- potrafi korzystać na lekcji z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- potrafi powtórzyć materiał

z ostatnich trzech lekcji

DOSTATECZNA

uczeń:

- podejmuje tylko część zadań związanych

z poszczególnymi etapami lekcji

- potrafi z pomocą innych korzystać z podstawowych źródeł informacji

- nie zgłasza chęci wypowiedzi

- potrafi powtórzyć materiał z ostatniej lekcji

DOPUSZCZAJĄCA

uczeń:

- wykonuje na miarę możliwości polecenia

- nie podejmuje zadań związanych z tokiem lekcji

- nie potrafi powtórzyć materiału z poprzednich zajęć

- zna treści konieczne

NIEDOSTATECZNA

uczeń:

- nie opanował podstawowych umiejętności

- nie wykonuje poleceń

- nie opanował koniecznego minimum