Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasach IV - VI

 

1.Uczeń  ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje.

2. Uczeń zostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji.

3. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Tajemnice przyrody” , 16-kartk.zeszyt w kratkę, przybory ( długopis, ołówek, gumka, linijka, podstawowe kolory kredek : zielony, czerwony, niebieski, żółty, brązowy, czarny ) oraz dzienniczek ucznia.

4. Uczeń na lekcji odpowiada, siedząc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.

5. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy.

6. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatnich 3 lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub krótkiej kartkówki, kartkówki nie muszą być zapowiadane.

7. W razie nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia, w razie długiej absencji – do tygodnia po nieobecności.

8. Po zrealizowaniu obszerniejszego działu (materiału) uczeń pisze sprawdzian wiadomości oraz umiejętności. Jego termin ustala nauczyciel razem z uczniami co najmniej tydzień wcześniej i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować. Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy. W semestrze jest zazwyczaj 5 sprawdzianów. Ocena ze sprawdzianu jest wpisywana kolorem czerwonym, z kartkówki – zielonym, pozostałe – niebieskim.

9. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie napisał sprawdzianu, przystępuje do zaliczenia materiału w czasie  do tygodnia po nieobecności, w uzasadnionych przypadkach np. długiej choroby – sam uzgadnia z nauczycielem termin zaliczenia.

10. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, powinien zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od sprawdzianu. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny „1” ocenę z zaliczenia. W wyjątkowych przypadkach – zalicza później.

11. Uczeń jest oceniany systematycznie, nauczyciel wpisuje oceny do dzienniczka. Oceny otrzymuje za sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, mapę, zadania domowe, aktywność i praktyczne ćwiczenia na lekcji oraz za prowadzenie zeszytu ćwiczeń / treść i estetykę /.

12. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych zadawanych po każdej lekcji. Mogą one mieć formę pisemną  ( najczęściej w zeszycie ćwiczeń) lub ustną -  ta druga polega na ustnym powtórzeniu i utrwaleniu treści programowych.

13. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać „+” lub „- „. Uzyskanie 5 plusów jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą, uzyskanie 3 minusów z oceną niedostateczną. Plusy może otrzymać za wykazywanie się wiadomościami i umiejętnościami, za podejmowanie merytorycznej dyskusji, przygotowanie dodatkowych materiałów oraz pomoc kolegom.  Minusy - za brak wiadomości, zajmowanie się innymi czynnościami, utrudnianie procesu lekcyjnego.

14. Uczeń  ma prawo 2 razy na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie – brak zadania czy zeszytu . Nauczyciel wpisuje za każdym razem minus. Trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną, kolejne – następną ocenę niedostateczną. Minusy za aktywność i nieprzygotowanie się sumują. W przypadku zatajenia braku – uczeń otrzymuje od razu ocenę niedostateczną.

15. Prace pisemne uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu i oddaje z powrotem nauczycielowi, mogą być udostępnione rodzicom na ich prośbę, po czym wracają z powrotem.

16. Prace pisemne oceniane są według następującej skali :

ponad 100 % celujący

85 – 100%  bardzo dobry

67 – 84 %   dobry

51 – 66 % dostateczny

40 – 50% dopuszczający

poniżej 40% niedostateczny

17. Ocena semestralna lub roczna nie jest dokładną średnia arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych, decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, znajomości mapy i prowadzenia zeszytów ćwiczeń.

18. Na dodatkową ocenę można wykonywać gazetki tematyczne, czytać i streszczać lektury dodatkowe, prezentować referaty, wykonywać  pomoce naukowe i brać udział w konkursach. Uczeń, który chce otrzymać cząstkową ocenę celującą, musi posiadać wiedzę wykraczającą poza ramy programu, aktywnie uczestniczyć w procesie lekcyjnym i zajęciach pozalekcyjnych / kółkach lub zajęciach dodatkowych / , musi umieć korzystać z różnych źródeł informacji i biegle wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności.

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przyrody

 

Celujący

-         uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

-         posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu

-         aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym i zajęciach pozalekcyjnych

-         biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać problemy

-         potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, umie samodzielnie zdobywać wiedzę

-         chętnie wykonuje zadania dodatkowe m.in. gazetki czy pomoce

-         czyta i opracowuje  dodatkowe lektury o tematyce przyrodniczej

-         chętnie bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach

Bardzo dobry:

-         uczeń całkowicie opanował materiał określony w planie wynikowym

-         aktywnie uczestniczy w lekcjach

-         prezentuje wzorową postawę w czasie zajęć

-         jest pilny, systematyczny i zainteresowany przedmiotem

-         potrafi współdziałać w grupie

-         chętnie korzysta z różnych źródeł informacji

-         zeszyty przedmiotowe prowadzi wzorowo

Dobry:

-         uczeń opanował materiał w stopniu zadowalającym

-         aktywnie uczestniczy w lekcjach

-         dobrze wykorzystuje czas podczas zajęć

-         potrafi uporządkować nowe wiadomości, zapamiętać je i wykorzystać

-         podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności

-         w zeszytach ma wszystkie notatki i zadania domowe

Dostateczny:

-         uczeń opanował treści podstawowe, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień

-         wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym

-         potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł  informacji

-         potrafi wykonywać proste zadania

-         w zeszytach ma sporadyczne braki notatek lub prac domowych

Dopuszczający

-         uczeń ma poważne braki w wiedzy, które nie przekreślają możliwości           dalszej nauki

-         wykonuje na miarę swoich możliwości polecenia nauczyciela

-         przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności

-         zeszyty prowadzone są niesystematycznie

Niedostateczny:

-         uczeń nie opanował określonego minimum programowego, a braki                       uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w następnej klasie

-         nie potrafił nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań

-         nie opanował podstawowych umiejętności

-         nie potrafił nawet przy pomocy uczącego wykonać najprostszych zadań