Kryteria oceniania przedmiot – język polski, klasy IV – VI

 

I. Założenia ogólne

Na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VI korzysta się z podręczników i ćwiczeń z serii Słowa na start (Wydawnictwo Nowa Era).

Ponadto obowiązuje zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt do dyktand[1], brudnopis i przybory do pisania. 

II. Kryteria sprawdzania i oceniania umiejętności i wiadomości uczniów

Za co będę oceniać?

Co będę sprawdzać?

Jak często?

Sposób zapisu w dzienniku

 Prace klasowe

Umiejętność wykorzystania nabytych wiadomości w praktycznych zadaniach

2 – 3 x na semestr)

Ocena wpisana kolorem czerwonym

 Testy

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania potrzebnych informacji

 

Sprawdzające znajomość treści lektury

 1 – 2 x na semestr

 

 

Systematycznie przed omawianiem lektury

 Ocena wpisana kolorem czerwonym

 

 

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Wypracowania

Umiejętność komponowania dłuższej pracy pisemnej (kompozycja, styl, język,  poprawność ortograficzna i interpunkcyjna)

4 – 5 x na semestr

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Dyktanda

Poprawność zapisu

2– 4 x na semestr

Ocena wpisana kolorem zielonym

Zadania domowe

Umiejętność wykonania danego polecenia oraz stosowania się do poleceń nauczyciela

Na każdej lekcji

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Kartkówki

Wiadomości teoretyczne i praktyczne

2 x na semestr

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Odpowiedź ustna

 (opowiadania, czytanie, recytacja)

Treść, kompozycja, styl i język, sposób recytacji, poprawność czytania

2 – 4 x na semestr

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Aktywność na lekcji

 

Na każdej lekcji

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Zeszyt przedmiotowy

Kompletność notatek, poprawność zapisu i jego estetykę

Na bieżąco

Ocena wpisana kolorem niebieskim

Dodatkowe czynności (udział w konkursach, wykonanie plansz, itp.)

 

 

Ocena wpisana kolorem niebieskim

 

III. Uwagi dodatkowe

 

ü  Uczeń nieobecny w szkole jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i zapisu w zeszycie w następujących terminach: - nieob. 1 dzień – do 1 dnia

                                              - nieob. 1 – 2 tygodni – do 3 dni

                                                         - nieob. ponad 2 tygodnie – do 7 dni

Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub ten, który otrzymał ocenę niedostateczną, jest zobowiązany napisać klasówkę do dwóch tygodni. Prace w/w można poprawiać tylko jeden raz.

ü  Prace pisemne oceniane są w oparciu o poniższą tabelkę:

Liczba uzyskanych punktów (procentowo)

ocena

99% - ponad program

celujący

~ 98 do ~ 88%

bardzo dobry

~ 87% do ~75%

dobry

~74 do ~55%

dostateczny

~54% do 40%

dopuszczający

poniżej ~39%

niedostateczny

 

Dopuszcza się możliwość wprowadzania niewielkich zmian (do 5%), ponadto mogą się pojawiać oceny z „+” lub z „-”.

ü  Dyktanda oceniane są następująco: - bezbłędnie – celujący

                                                         - 1 – 2 błędy (drugiego st.) – bardzo dobry

                                                         - 1 błąd (pierwszego st.) – dobry

                                                        - 2 błędy (pierwszego st.) – dostateczny

                                                        - 3 – 4 błędy (pierwszego st.) – dopuszczający

                                                        - powyżej 4 błędów (pierwszego st. - niedostateczny

Trzy błędy interpunkcyjne traktowane są jako jeden błąd pierwszego stopnia, na który także składają się trzy błędy ortograficzne drugiego stopnia.

ü  Oceny z kartkówek, wypracowań i dyktand podlegają poprawie(w terminie do tygodnia od oddania prac). Prace w/w otrzymują uczniowie, natomiast zdania klasowe pozostają u nauczyciela (do wglądu rodziców).

ü  Na końcową (śródroczną i końcoworoczną) ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe, jednak nie w jednakowym stopniu. Decydujący wpływ mają oceny uzyskane z: prac klasowych, testów, dyktand i wypracowań. Od ustalonej oceny (śródrocznej i końcoworocznej) rodzice mają prawo się odwołać, występując do dyrekcji szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (por. szczegółowe przepisy WSO). Oceny końcowe to nie średnie arytmetyczne wszystkich ocen.

ü  Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i dbać o jego właściwy wygląd. Tak też sposób prowadzenia zeszytu podlega ocenie.

ü  Uczniowie mogą otrzymywać plusy i minusy za udział w lekcji. Każde trzy plusy to ocena bardzo dobra, każde trzy minusy to ocena niedostateczna.

ü  W semestrze każdy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych[2] (brak zadania domowego, brak podręcznika, itp.). Swoje nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić na początku lekcji, bo w przeciwnym razie grozi mu od razu ocena niedostateczna. Kolejne braki zadania są równoznaczne z oceną niedostateczną.

 

IV. Opis wymagań na poszczególne oceny

 

·         celujący – Dysponuje wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania. Rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe. Samodzielnie podejmuje działania twórcze. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

·         bardzo dobry – Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności. Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania. Prace pisemne są oryginalne i bezbłędne. Wiadomości i umiejętności potrafi zastosować w sytuacjach nowych i nietypowych.

·         dobry – Poprawnie stosuje poznane wiadomości i umiejętności. Samodzielnie rozwiązuje problemy. Formuje wypowiedź częściowo zgodną z formą wypowiedzi. Zdarza mu się popełniać błędy ortograficzne.

·         dostateczny – Opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na wykonywanie typowych poleceń. Zna formy wypowiedzi, ale w stopniu niepełnym. Popełnia błędy ortograficzne.

·         dopuszczający – Nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania. Problemy i zadania rozwiązuje jedynie przy pomocy nauczyciela. Popełnia rażące błędy ortograficzne.

·         niedostateczny – Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostego problemu. Nie rozumie czytanego tekstu. Nie potrafi bezbłędnie przepisać wskazanego fragmentu.

W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), wymagania edukacyjne zostaną odpowiednio dostosowane.  

Niedostateczną ocenę semestralną uczeń jest zobowiązany „zdać”, nadrabiając zaległości, w ciągu dwóch tygodni (por. WSO).

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy, jeśli jest to jego jedyna ocena niedostateczna (por. WSO).[1]              Każda prowadząca tytułuje ów zeszyt w zależności od potrzeb, np. zeszytem dyktand, zeszytem prac pisemnych itp.

[2]              Ilość tzw. kropek zależna od prowadzącego.