Wymagania oraz kryteria oceniania
przedmiot – plastyka, klasy IV – V

 

 

Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na lekcje zeszytu przedmiotowego ,podręcznika, bloku lub teczki rysunkowej, farb plakatowych (oraz w miarę potrzeby papieru kolorowego, nożyczek, kleju, plasteliny, podkładki plastikowej, patyczków do rzeźbienia, tuszów kolorowych i innych przyborów plastycznych ).Informacje o warsztacie plastycznym podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA :
a) krótkie wypowiedzi ustne z materiału bieżącego (1-2 razy w semestrze )

b) prace domowe – zazwyczaj ograniczają się do krótkich notatek z podanego źródła lub wklejeniu do zeszytu potrzebnej informacji lub ilustracji

c) uczestnictwo w zajęciach – aktywność podczas lekcji teoretycznych ,swoboda wypowiedzi na dany temat, stały udział w zajęciach programowych ,chęć wykazania się inicjatywą ,współudział w pracach grupowych

d) przygotowanie do zajęć -właściwa organizacja pracy i czasu wykonania czynności

e) aktywność własna – realizacja zadań i poleceń nauczyciela ,wyobraźnia twórcza, pomysłowość, indywidualne podejście do tematu, logiczne myślenie, porównywanie i wnioskowanie, uogólnianie treści, samodzielne poszerzanie wiedzy,

         wykorzystanie umiejętności na forum szkoły

         udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych

NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ:

W semestrze można być nieprzygotowanym do zajęć 3 razy, należy to zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Trzykrotne uzyskanie minusa powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. Każde następne nieprzygotowanie jest równoważne z uzyskaniem oceny niedostatecznej .Przekroczenie limitu dwóch ocen niedostatecznych z przedmiotu wynikających z nieprzygotowania  powoduje obniżenie oceny semestralnej o jeden stopień. Oceny za nieprzygotowanie nie poprawia się .

Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce ze względów obiektywnych np. choroby może zaliczyć materiał w postaci ustnej lub pisemnego testu.

Jeżeli uczeń nie odrobił zadania domowego zobowiązany do okazania go w następnym tygodniu. Nieprzedstawienie zaległości jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia niedostatecznego.

 

KRYTERIA OCENY

Ocena celująca:

- oryginalne i twórcze osiągnięcia oparte na gruntownej wiedzy wykraczające poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce

- stały udział i nagrody w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych

- aktywny udział w zajęciach kółka plastycznego

- udział w życiu szkoły/dekoracje ,wystawki, kiermasze/

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem

- zainteresowanie sztuką

- znajomość miejscowych zabytków

- staranne wykonywanie ćwiczeń

- nie korzystanie z przywileju ,,nieprzygotowany’’

- staranne prowadzenie zeszytu

Ocena bardzo dobra:

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem

- aktywny udział w lekcjach i dyskusjach

- staranne wykonywanie ćwiczeń i prac

- zaangażowanie, samodzielność ,inicjatywa

- jeden raz ,,nieprzygotowany” ”

- praca dla dobra szkoły

- staranne prowadzenie zeszytu

Ocena dobra:

- prawie pełne przyswojenie wiedzy programowej

- skupiony udział w zajęciach

- gotowość do zabierania głosu w dyskusjach

- staranne wykonywanie ćwiczeń domowych i prac domowych

- zaangażowanie w pracę

- staranne prowadzenie zeszytu

Ocena dostateczna:

- średnie opanowanie materiału objętego programem \luki w szczegółach\

- gotowość do zabierania głosu po wyraźnej zachęcie nauczyciela

- poprawne wykonywanie ćwiczeń

- swoboda twórcza

- prowadzenie zeszytu

Ocena dopuszczająca:

- spore luki w wiedzy programowej z szansą na ich uzupełnienie

- bierność podczas dyskusji

- niestaranne lub nietrafione wykonanie zadania

- spore luki w zapisach zeszytowych

- powtarzające się nieprzygotowanie do zajęć

- brak współpracy z grupą

- niechętny stosunek do przedmiotu

Ocena niedostateczna:

- luki w wiadomościach programowych trudne do uzupełnienia

- notoryczne nieprzygotowanie do zajęć

- bierność podczas lekcji

- brak zainteresowania przedmiotem

- niestaranne wykonywanie ćwiczeń lub ich niewykonywanie

- beztroski stosunek do przedmiotu