Kryteria oceniania z muzyki w klasach IV–V

1. "Muzyka", OPERON, SERIA "Odkrywamy na nowo" M. Rykowska, Zb. Szałko
podręcznik + ćwiczenia (na cały etap edukacji), podręcznik i ćwiczenia,

2. Zeszyt nutowy, zeszyt w kratkę.

 

Każdy uczeń ma szansę do dwóch nieprzygotowań w semestrze, obejmujące:

- brak zadania domowego,

- nieprzygotowanie zadanej piosenki,

- brak książki lub zeszytów.

Za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje się ocenę niedostateczną.

 

Na ocenę celującą uczeń:

– wykazuje się wiedzą muzyczną wykraczającą poza program,

– swobodnie posługuje się terminologią muzyczną,

– zna sylwetki słynnych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość,

– ma szeroką wiedzę na temat folkloru regionu, w którym mieszka,

– bezbłędnie rozpoznaje różne utwory muzyczne,

– rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów muzycznych,

– śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– gra swobodnie na różnych instrumentach,

– wykonuje kroki różnych tańców,

– tworzy własne kompozycje rytmiczne i melodyczne,

– orientuje się w wydarzeniach muzycznych swojej miejscowości, kraju,

– dyskutuje na tematy związane z muzyką,

– bierze aktywny udział  w życiu kulturalnym szkoły,

– reprezentuje szkołę podczas konkursów muzycznych, festiwali – osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach lub ma inne porównywalne osiągnięcia,

– wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych (np. na zajęciach chóru szkolnego) i wykazuje się umiejętnością gry na dowolnym instrumencie,

– jest członkiem grupy muzycznej lub zespołu muzycznego;

a ponadto:

– pracuje samodzielnie,

– dba o bardzo dobrą realizację zadań,

– jest zaangażowany i dba o swój rozwój,

– jest zawsze starannie przygotowany do zajęć,

– stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– w pełni przyswoił wiadomości objęte programem,

– posługuje się w praktyce terminologią muzyczną,

– zna sylwetki poznanych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość,

– zna charakterystyczne elementy folkloru regionu, w którym mieszka,

– rozpoznaje różne fragmenty poznanych utworów,

– rozpoznaje brzmienie większości instrumentów,

– śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– gra na wybranych instrumentach,

– wykonuje kroki podstawowych tańców,

– tworzy własne kompozycje muzyczne,

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych;

a ponadto:

– pracuje samodzielnie,

– dba o bardzo dobrą realizację zadań,

– jest zaangażowany i dba o swój rozwój,

– jest zawsze starannie przygotowany do zajęć.

Na ocenę dobrą uczeń:

– przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,

– zna sylwetki poznanych kompozytorów,

– rozpoznaje charakterystyczne fragmenty wysłuchanych wcześniej utworów,

– rozpoznaje brzmienie instrumentów,

– śpiewa w grupie z zachowaniem właściwej postawy śpiewaczej,

– gra proste kompozycje rytmiczne na wybranym instrumencie perkusyjnym,

– próbuje tworzyć własne kompozycje muzyczne,

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych;

a ponadto:

– jest przygotowany do lekcji, choć zdarza mu się nieprzygotowanie,

– zazwyczaj pracuje samodzielnie, a trudności pokonuje przy pomocy nauczyciela.

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

– przyswoił większość wiadomości objętych programem,

– rozpoznaje melodie najpopularniejszych utworów,

– rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów,

– śpiewa w grupie,

– gra proste rytmy na instrumentach perkusyjnych,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych;

a ponadto:

– systematycznie przychodzi na lekcje, chociaż często jest nieprzygotowany,

– ma braki w wiadomościach,

– niechętnie podejmuje prace samodzielne,

– ma trudności z realizacją ćwiczeń.

 

Na ocenę dopuszczającą  uczeń:

– w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem,

– wymienia grupy instrumentów,

– śpiewa w grupie,

– podejmuje próby grania prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych,

– wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w zabawach muzycznych;

a ponadto:

– nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

– wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,

– nie bierze czynnego udziału w zajęciach,

– nie jest przygotowany do lekcji;

a ponadto:

– lekceważy przedmiot,

– spóźnia się na zajęcia,

– przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

– opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne.