PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

 

1. Ocenianiu podlegają:

● sprawdziany (po każdym dziale, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; zapis w dzienniku kolorem czerwonym; skala ważności: 4)

● kartkówki (materiał obejmujący do 3,4 lekcji wstecz, niezapowiedziane; czas trwania 15 minut; zapis w dzienniku kolorem niebieskim; skala ważności 3)

● odpowiedzi ustne (materiał obejmujący do 2,3 lekcji wstecz; uczeń odpowiada tylko na jedno pytanie otrzymując „+” lub „-”; gdy uczeń zostanie wywołany do odpowiedzi po raz szósty, wówczas otrzymuje ocenę w oparciu o poniższą tabelę; zapis w dzienniku kolorem zielonym; skala

 ważności 2)

- - - - - -

- - - - -

+

- - - -

+ +

- - -

+ + +

- -

+ + + +

-

+ + + + +

 

+ + + + + +

1

1

2

3

3

4

5

● zadania domowe (uczeń może 3 razy w trakcie semestru zgłosić brak zadania domowego, później każdorazowy brak zadania powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej; zapis w dzienniku kolorem czarnym; skala ważności 1)

● zeszyt przedmiotowy (za brak kompletności notatek i poprawności zapisu uczeń otrzymuje „-”, zdobycie trzech minusów oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej; zapis w dzienniku kolorem czarnym; skala ważności 1)

● aktywność na lekcji (za aktywność uczeń otrzymuje „+”, zdobycie 3 plusów oznacza otrzymanie oceny bardzo dobrej; zapis w dzienniku kolorem czarnym; skala ważności 1)

● udział w konkursach matematycznych (uczniowie za uzyskanie bardzo dobrych wyników otrzymują ocenę bardzo dobrą, a laureaci i finaliści ocenę celującą; zapis w dzienniku kolorem czerwonym; skala ważności 4)


2. Pisemne prace ucznia będą punktowane, przeliczane na procenty i oceniane w oparciu o poniższą tabelę:

Liczba uzyskanych punktów (procentowo)

Ocena

100% + prawidłowo rozwiązane zadanie „z gwiazdką”

celujący

90% 100%

bardzo dobry

70% 90%

dobry

50% 70%

dostateczny

33% 50%

dopuszczający

 

Dopuszcza się możliwość wprowadzania niewielkich zmian (± 5 %). Mogą być stosowane także oceny ze znakiem „–” lub „+”. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (pisemna opinia poradni specjalistycznej) wymagania edukacyjne zostaną odpowiednio obniżone. 

 

3. Na końcową ocenę ucznia (śródroczną i roczną) wpływ mają wszystkie uzyskane oceny cząstkowe, jednak nie w jednakowym stopniu. W związku z tym ocena końcowa nie będzie liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

4. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji ma on obowiązek uzupełnienia przerobionego materiału. W przypadku pojedynczej nieobecności do 2 dnia od nieobecności, a w przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma tydzień od chwili powrotu do szkoły na uzupełnienie materiału.

5. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce ma on obowiązek do napisania go w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. W razie nie zgłoszenia się uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/ kartkówki uczeń ma możliwość poprawienia tej oceny także do 2 tygodni od jej otrzymania w terminie ustalonym z nauczycielem.

6. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że sprawdzian jest pisany niesamodzielnie uczeń otrzymuje najpierw słowne upomnienie, a następnie minusa obniżającego ocenę ze sprawdzianu o stopień, trzecie upomnienie kończy się odebraniem sprawdzianu i wpisaniem oceny niedostatecznej z niego.