ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (4,5) i INFORMATYKA (6)
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW, KRYTERIA OCENIANIA


● Obowiązuje:
- podręcznik do informatyki (kl.4 i 5 - „Zajęcia komputerowe z pomysłem”, kl.6 - „KlikPlik”)

- pendrive.

● Na początku roku należy:
oddać pendrive (lub obowiązkowo mieć przy sobie na każdej lekcji informatyki), potrzebny przy wykonywaniu pewnych ćwiczeń, stale przechowywany w pracowni informatycznej.
Dwukrotnie w czasie semestru:

uczeń bez podania powodu może nie mieć zadania domowego – fakt ten należy zgłosić zaraz na początku lekcji. Niezgłoszony brak zadania oraz jego kolejny (powyżej dwóch) brak powoduje wpisanie oceny ndst. Brak pendive’a, na lekcji, gdzie będzie potrzebny, jest równoznaczny z brakiem zadania.

● Uczeń nieobecny w szkole:
zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i uzupełnienia ćwiczeń w podręczniku:
        ● do dnia najbliższych zajęć po jednodniowej nieobecności
        ● do tygodnia po nieobecności trwającej 1-2 tygodni
        ● do 2 tygodni po nieobecności trwającej ponad 2 tygodnie

● Krótkie kartkówki:
obejmują 1 - 3 tematy i nie podlegają poprawie, gdyż pytania są wywieszone (w pracowni) wcześniej i każdy uczeń ma możliwość zapoznać się z nimi, odpisać czy nawet zrobić zdjęcie. Uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek napisania jej w terminie nie przekraczającym 2 tygodni.
● Uczeń nieobecny na sprawdzianie oraz uczeń, który otrzymał ocenę ndst:
musi zgłosić chęć przystąpienia do sprawdzianu lub jego poprawy do 2 tygodni po sprawdzianie. Niezgłoszenie się ucznia w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z wystawieniem oceny ndst. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
● Niedostateczną ocenę semestralną:
uczeń zobowiązany jest „zdać”, nadrabiając zaległości, w ciągu dwóch tygodni (W.S.O)
● Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku:
ma prawo zdawać egzamin poprawkowy (zgodnie z W.S.O)
● W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (pisemna opinia poradni specjalistycznej):
wymagania edukacyjne zostaną odpowiednio obniżone

● Jak będę sprawdzać umiejętności i wiadomości:

 

za co będę oceniać

co będę sprawdzać

jak często

w semestrze

sposób
zapisu

w
dzienniku

Skala
ważności
(1 – 4)

sposób
sprawdzania
wiadomości

zakres
sprawdzanych
wiadomości

sprawdzian
praktyczny

dział

umiejętność stosowania po­znanych wiadomości w ćwiczeniach praktycznych różnego typu o różnym stopniu trudności

po każdym
dziale

czerwona

4

krótkie kartkówki

do 3 tematów

znajomość wiadomości teoretycznych i praktycznych

informacja podana na tablicy w pracowni

niebieska

4

krótkie ćwiczenia
praktyczne

do 3 tematów

proste ćwiczenia praktyczne

w miarę
możliwości czasowych

zielona

3

aktywność na lekcji

bieżący materiał

umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadania o podwyższonym stopniu trudności

w miarę
możliwości czasowych

niebieska

2

udział w konkursach

tematyka konkursu

poziom osiągnięć

termin konkursu

zielona

3

krótkie odpowiedzi
ustne

bieżący materiał

opanowanie wiedzy teore­tycznej

w miarę
możliwości czasowych

niebieska

2

pomoce, czasopisma

 

wykonanie określonej po­mocy do pracowni lub podarowanie do pracowni czasopism, li­teratury itp.

po wykonaniu,
przyniesieniu

niebieska

1


 Pisemne prace ucznia oceniane są w oparciu o poniższą tabelkę:
 

Liczba uzyskanych punktów (procentowo)

ocena

powyżej 100%

celujący

~ 90% do 100%

bardzo dobry

~ 70% do ~ 90%

dobry

~ 50% do ~ 70%

dostateczny

~ 33% do ~ 50%

dopuszczający


Dopuszcza się możliwość wprowadzania niewielkich zmian (± 5 %). Ponadto mogą być stosowane także oceny ze znakiem „–” lub „+”.


Na końcową (śródroczną i końcoworoczną) ocenę:
wpływ mają wszystkie uzyskane oceny cząstkowe, jednak nie w jednakowym stopniu. W związku z powyższym ocena końcowa nie może być liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.


● Od ustalonej oceny (semestralnej, rocznej):
rodzice ucznia maja prawo odwołać się występując do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (szczegółowe przepisy: W.S.O)


● Oceny są jawne, wpisywane na bieżąco do dzienniczków ucznia; kartkówki są rozdawane uczniom po dokonaniu wpisu w dzienniku.

● Opis wymagań na poszczególne oceny:
ocenę celującą
otrzymuje uczeń, który dysponuje wiedzą wykraczającą poza program nauczania, samodzielnie wykonuje trudne ćwiczenia, rozwiązuje problemy teoretyczne, proponuje rozwiązania nietypowe, a także osiąga sukcesy w konkursach

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem, samodzielnie wykonuje ćwiczenia oraz rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi zastosować wiadomości w sytuacjach nowych i nietypowych

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje ćwiczenia i rozwiązuje problemy teoretyczne typowe

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na wykonywanie typowych ćwiczeń i rozwiązywanie problemów praktycznych o średnim stopniu trudności

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości kontynuowania nauki z informatyki. Wykonuje proste ćwiczenia na komputerze oraz rozwiązuje praktyczne problemy przydatne życiowo.

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności programowych nawet na poziomie edukacyjnym „koniecznym”, braki uniemożliwiają kontynuowanie nauki. Uczeń nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o elementarnym stopniu trudności