Wymagania, kryteria oceniania
 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

KLASA 4, 5, 6Podręczniki:

klasa 4: B. Szeweluk- Wyrwa ”Historia i społeczeństwo” Dzień dobry historio!
klasa 5: T. Wojciechowski ”Historia i społeczeństwo” Poznaję cię historio!
klasa 6: T. Wojciechowski ”Historia i społeczeństwo” Człowiek i cywilizacje.

Na lekcje uczniowie przynoszą:

zeszyt, podręcznik, w klasie 4 zeszyt ćwiczeń.

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów:

Sprawdziany: Po każdym dziale tematycznym, średnio po 4-5 tematach. W kl.4- 5, kl.5- 5, kl.6-10
Kartkówki: z ostatniej lekcji lub obejmująca zakres 2-3 lekcji/ zapowiadana wcześniej /
według potrzeb
Odpowiedzi:
        a) ustna dłuższa- z ostatniej lekcji, uczeń powinien jednak wykazać się znajomością pojęć historycznych, postaci, miejscowości poznanych na lekcjach wcześniejszych, jeśli są związane z tematyką odpytywanej lekcji, 2-3 razy.
        b) ustna krótsza- na każdej lekcji uczeń otrzymuje „+” i „-”, (4x”+”= 5, 4x”-”= 1 )
Prace domowe: brak – ndst, w klasie 4 - po każdej lekcji uzupełnianie zeszytu ćwiczeń

Zeszyt:
1. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt.
2. Przy notorycznym braku notatek uczeń może otrzymać ocenę negatywną/ jeśli brak
uzasadnienia.
3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie.
4. Przy ocenie zeszytu pod uwagę będzie brana m.in. estetyka, kompletność notatek,
poprawność merytoryczna.

Dodatkowe oceny:
1. Przynoszenie pomocy naukowych ( np. książek )
2. Przygotowanie dodatkowych informacji na dany temat.
3. Udział w konkursach.
4. W klasie 4 - ocena z zeszytu ćwiczeń.

Normy wykonania zadań:
bardzo dobry – 100%-90%
dobry – 89% - 70%
dostateczny – 69%- 50%
dopuszczający – 49% - 33%
Dolne granice punktacji – ocena „-”, górna granica punktacji - „+”.

Na końcową ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe/ jednak nie w tym samym stopniu, stąd
ocena końcowa nie może być liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Brak przygotowania:
1. Brak przygotowania należy zgłosić przed lekcją.
2. W uzasadnionych przypadkach np. długi okres choroby, sytuacja rodzinna, brak przygotowania u ucznia może być usprawiedliwione.
3. Następne nieprzygotowanie: uczeń powinien się sam zgłosić i „ zaliczyć” temat.
4. Nieobecność na sprawdzianie – zdać w terminie do dwóch tygodni ( po lekcjach ). W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.


Poprawa ocen:
1. Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie.
2. Uczeń powinien poprawić oceny ndst uzyskane na sprawdzianie pisemnym.
3. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić jeden raz w semestrze ( dotyczy ocen pozytywnych)
4. Niezgłoszenie się ucznia w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z wystawieniem oceny ndst.