PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 


I. W KLASACH 1 - 3

mgr Klaudia Sikora

II. W KLASACH 4 - 6

a) mgr Liliana Wieczorek

b) mgr Małgorzata Guziur


I


● Uczeń ma obowiązek na każde zajęcia przynosić podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt przedmiotowy.

● Nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów w formie pisemnej oraz ustnej na każdej lekcji.

● Testy będą zapowiadane na minimum tydzień przed planowanym terminem.

● Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować swym zakresem wiadomości z trzech ostatnich lekcji.

● Jeżeli uczeń opuścił pracę kontrolną z przyczyn losowych, powinien napisać ją w przeciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

● Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (brak zadania domowego, niechęć do odpowiedzi ustnej).

● W ciągu semestru uczeń może dwa razy zgłosić brak zeszytu, ćwiczeń lub podręcznika. Każdy kolejny brak lub nieprzygotowanie to minus. 3 minusy oznaczają ocenę negatywną.

● Ocenianiu podlegają: testy, kartkówki, recytacja rymowanek, znajomość piosenek, zadania domowe, odgrywanie scenek, poprawność i staranność prowadzenia zeszytów. Aktywność oceniana będzie plusami ( 6 plusów to ocena celująca).

Ocenianie testów:
 

100%-96% 6
95%-81% 5
80%-66% 4
65%-50% 3
49%-35% 2
34%-0% 1

 

 

IIa


1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: sprawdziany (testy), kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji (5 plusów= bdb), zadania domowe.

2. Testy są zapowiadane na co najmniej tydzień przed planowanym terminem. Kartkówki nie muszą być, ale zwykle są zapowiadane. W przypadku, gdy nie są zapowiedziane mogą obejmować swym zakresem wiadomości z ostatnich trzech lekcji.

3. Na śródroczną i roczną ocenę z języka angielskiego uczeń pracuje PRZEZ CAŁY ROK, A NIE TYLKO POD KONIEC SEMESTRU. Wpływ na nią maja wszystkie oceny, ale najważniejsze są te ze sprawdzianów. Uczeń może poprawić ocenę semestralną tylko w sytuacji kiedy waha się ona między dwoma stopniami. Oceny semestralnej nie obliczamy według średniej arytmetycznej.

4. W przypadku prac punktowanych (sprawdziany, kartkówki) ocenom odpowiada następujący procent możliwych do uzyskania punktów:
 

Celujący 96-100% plus zadanie dodatkowe Dostateczny 51-65%
Bardzo dobry 81-95% Dopuszczający 35-50%
Dobry 66-80% Niedostateczny 0-34%

  
5. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć (nie odrobił zadania, nie chce odpowiadać) 2 razy w semestrze, ale musi to zgłosić zaraz na początku lekcji. Za trzecią i kolejne takie sytuacje uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. W przypadku, gdy zadanie domowe było do odrobienia w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń, ich brak traktowany jest jako brak zadania domowego.

7. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów uczeń może poprawić w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem. W ciągu semestru można poprawić również jeden dowolny sprawdzian oraz jedną dowolna kartkówkę.

8. Jeżeli uczeń opuścił pracę kontrolną z przyczyn losowych ( nieobecność usprawiedliwiona), powinien ja napisać w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń, który nie dotrzyma terminu z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie zgłosi się w do nauczyciela w celu wyznaczenia terminu zaliczenia sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.

9. Uzupełnianie wiadomości:
 

1-dniowa nieobecność 1dzień
1-tygodniowa nieobecność 3 dni
2-tygodniowa nieobecność 7 dni

 

IIb 

·  Uczeń ma obowiązek na każe zajęcia przynosić podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy.

·  Nauczyciel ma prawo sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w formie pisemnej oraz ustnej na każdej lekcji. 

·  Testy będą zapowiadane na minimum tydzień przed planowanym terminem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogę obejmować swym zakresem wiadomości z ostatnich trzech lekcji.

·  Testy oceniane będą według następującej skali:

96%  -  100% CELUJĄCY   51%  - 65% DOSTATECZNY
81% - 95% BARDZO DOBRY   35%  - 50% DOPUSZCZAJĄCY
66% - 80% DOBRY   0%   -  34% NIEDOSTATECZNY

·  Maksymalną oceną z kartkówek jest ocena bardzo dobry.

·  Jeżeli uczeń opuścił pracę kontrolną z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  Uczeń, który nie dotrzyma terminu z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie zgłosi się do nauczyciela w celu wyznaczenia terminu zaliczenia sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.

·  Na ocenę półroczną i końcową uczeń pracuje przez cały rok. Ocena roczna i końcowa nie są średnią ocen cząstkowych. Najważniejsze są testy, kartkówki, zadania domowe  i systematyczna praca na zajęciach.

·  Oceny niedostateczne oraz oceny dopuszczające z testów  uczeń może poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. Termin poprawy – do dwóch tygodni od otrzymania informacji o ocenie. W ciągu semestru można poprawić jedną ocenę dostateczną z testu i jedną wybraną kartkówkę. Testy poprawiamy  raz!

·  Uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do zajęć (brak zadania domowego, niechęć do odpowiedzi ustnej, brak zeszytu, książki, ćwiczeń ). Za czwartym i każdym następnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

·  W ciągu semestru ocenie podlegają także: projekty wykonywane przez uczniów (nieobowiązkowe), zadania domowe, zeszyt lub ćwiczenia, praca na lekcji – aktywność ( pięć + to ocena bardzo dobry)

·  Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia notatek (zeszyt +ćwiczenia) w terminach:

1 dzień nieobecności = 1dzień na uzupełnienie

1 tydzień nieobecności = 3 dni na uzupełnienie

2 i więcej tygodni nieobecności = 7 dni na uzupełnienie.                     

·  Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

·  Uczeń, który nie przystąpił do poprawy oceny w terminie wyznaczonym przez  nauczyciela  traci prawo do następnych poprawek.

·  W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 
 pisemne prace kontrolne.

·  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

·  Uczeń, który na I semestr otrzyma ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od powroty do szkoły po feriach zimowych. Uczeń, który oceny nie poprawi traci możliwość dalszych popraw. W takim wypadku aby zaliczyć rok  (otrzymać ocenę roczną dopuszczającą) będzie musiał w II semestrze otrzymać minimum ocenę dostateczną.