„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

 o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał (...)

o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

Jan Paweł II

 

Nie jesteśmy inni!

 

Oddziały integracyjne

 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uzupełnienie form kształcenia przez utworzenie  w roku szkolnym 2000/2001 pierwszego oddziału integracyjnego. Dzięki temu urzeczywistniła się idea patrona szkoły o prawie wszystkich dzieci do równego traktowania i   przygotowania do  pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Kształcenie integracyjne w naszym kraju rozwija się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Jego celem jest wychowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie otwartym, w którym każdy człowiek będzie miał  prawo do rozwoju i  poszanowania swojej autonomii .

Aby ułatwić funkcjonowanie w szkole osobom niepełnosprawnym ruchowo,  jej przestrzeń została odpowiednio przygotowana i wyposażona.  Nauczyciele nieustannie wzbogacają swoje kompetencje, aby zapewnić  optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju swoich uczniów. Placówka została  wyposażona  w niezbędne pomoce dydaktyczne  ułatwiające realizację treści programowych.

Oddział integracyjny  liczy od 15 – 20 uczniów, w tym od 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych.  Uczniowie niepełnosprawni zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami w oparciu o indywidualne programy edukacyjne.

W trakcie zajęć lekcyjnych korzystają z pomocy nauczyciela wspierającego, ponadto szkoła zapewnia pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy. Dodatkowo uczniowie ci korzystają z  zajęć edukacyjnych w ramach rewalidacji indywidualnej.  Od początku funkcjonowania oddziałów integracyjnych w szkole kształciły się dzieci  niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie, niedosłyszące oraz dzieci z zaburzeniami zachowania.  Pierwszy oddział integracyjny w naszej szkole prowadziły  panie: mgr M. Lapczyk, mgr M. Cieślar i mgr A. Michnik. na pierwszym etapie edukacyjnym oraz  pani J. Kloske- Henszel na drugim etapie edukacyjnym. Pierwsi absolwenci  klasy integracyjnej pożegnali naszą szkołę w roku 2006.

 
inni6.jpg (123804 bytes) inni7.jpg (122146 bytes) inni5.jpg (107948 bytes) inni1.jpg (145070 bytes)
       
inni4.jpg (134135 bytes) inni3.jpg (149047 bytes) inni8.jpg (132701 bytes) inni2.jpg (131397 bytes)