Zarządzenie nr SP3.0221 020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Cieszynie

z dnia 23.03.2020 roku

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§ 1

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 Dz.U poz.493 zarządzam co następuje :

Wprowadzam nowy plan lekcji obowiązujący od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020r.

NOWY PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 25 MARCA 2020

KLASA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I – III

edukacja wczesnoszkolna

religia kat/ew/etyka

wych. fiz

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

zaj. roz. kreatywność (muzyka)

edukacja wczesnoszkolna

IV

j. polski

przyroda

plastyka

wych. fiz.

matematyka

muzyka

religia kat/ew/etyka

język angielski

historia

język polski

informatyka

WDŻ

matematyka

język angielski

technika

V

matematyka

biologia

wych. fizyczne

j. polski

j. angielski

plastyka

geografia

informatyka

religia kat/ew/etyka

muzyka

matematyka

j. angielski

WDŻ

j. polski

historia

technika

VI

j. polski

j. angielski

technika

matematyka

biologia

plastyka

j. polski

historia

informatyka

matematyka

j. angielski

muzyka

geografia

w. fiz.

WDŻ

religia kat/ew/etyka

VII

matematyka

j. angielski

biologia

WDŻ

j. polski

chemia

j. niemiecki

plastyka

j. angielski

geografia

informatyka

matematyka

historia

wych. fiz

j. polski

fizyka

religia kat/ew./etyka

muzyka

VIII

j. polski

chemia

WOS

WDŻ

matematyka

historia

religia kat/ew/etyka

j. angielski

fizyka

EDB

informatyka

j. polski

j. niemiecki

geografia

matematyka

j. angielski

biologia

wych. fizyczne

 

 

§ 2

  1. Zobowiązuję Nauczycieli do realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia online, webinaria, prezentacje, karty pracy, materiały przekazywane przez e-dziennik, linki do edukacyjnych stron internetowych)
  2. Zobowiązuję Nauczycieli wspomagających do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ścisłej współpracy z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( j.w.)
  3. Zobowiązuję wychowawców klas do ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów, nauczycielami specjalistami oraz nauczycielami wspomagającymi.
  4. Zobowiązuję wychowawców świetlicy do wspierania pracy nauczycieli wspomagających, nauczycieli przedmiotów i wychowawców, pomoc w opracowaniu materiałów dydaktycznych i kart pracy
  5. Wszystkich nauczycieli zobowiązuję do zapoznania się z funkcjonowaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl i zalogowania się na tej platformie, a także do śledzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i OKE w Jaworznie.
  6. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do rejestracji swojego czasu pracy w zakładce e-dziennik-(np. dziennik zajęć określający zakres i formy podejmowanych działań w ramach czynności obowiązkowych, przy zapisie lekcji)

§ 3

Ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania rodziców o postępach w nauce, uzyskanych ocenach w sposób następujący:

Podstawą do monitorowania postępów (obowiązującą wszystkich uczniów) jest dwukierunkowa komunikacja, w której nauczyciel otrzymuje informacje zwrotne od uczniów w ustalonej przez siebie formie np. wysyłanie dokumentów, zdjęć poprzez pocztę elektroniczną, e-dziennik, Facebook, Messenger. Dodatkowo, jeśli możliwości techniczne na to pozwalają, postępy uczniów można monitorować poprzez:

- stworzenie wirtualnej klasy (darmowe aplikacje np. Google Classroom, Quizlet, Duolingo, InstaLing, Khan Academy i inne),

- organizowanie quizów online (np. Kahoot).


Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów (co może podlegać ocenie).
Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z komputera i Internetu oraz to, że w klasach młodszych dzieci pracują na komputerach tylko pod nadzorem rodziców oceniane będą :

  1. Edukacja wczesnoszkolna klasy I – III

1.zbieranie prac plastyczno – technicznych w teczkach

2.zapisywanie zadań domowych w zeszytach / te prace zostaną ocenione po powrocie do szkoły/

3. przesyłanie do nauczyciela zdjęć pracy ucznia/karty pracy poprzez e- dziennik, e-mail, grupę Messenger, Facebook

b) klasy IV- VIII :

1. ocenianie prac odesłanych na e -maila – oceny

2. ocena aktywności za pomocą „+”/ zamieniane na oceny/

3. samoocena

4. Dodatkowo, jeśli możliwości techniczne na to pozwalają, postępy uczniów można monitorować poprzez stworzenie wirtualnej klasy (darrmowe aplikacje np. Google Classroom, Quizlet, Duolingo, InstaLing, Khan Academy i inne).

5. Zadania w zeszytach ćwiczeń, które mogą być oceniane przez nauczyciela po powrocie do szkoły.

6. Zestawy testów powtórkowych (klasa 8) /karty pracy/wypracowania, które zostają odesłane do nauczyciela w formie elektronicznej lub po powrocie do szkoły.

7. Systematyczność prowadzenia zeszytów przedmiotowych (temat lekcji, krótka notatka, ewentualnie zadania dotyczące tematu lekcji) – mogą być oceniane po powrocie do szkoły.

8. Znajomość treści obowiązkowej lektury - uczniowie czytają wskazane obowiązkowe lektury, np. po wznowieniu zajęć są przygotowani do napisania sprawdzianu z ich znajomości .

9. Ewentualne zadania dodatkowe w postaci np. prezentacji multimedialnych, lapbooków, plakatów, projektów, albumów, filmiki, quizów lub testów rozwiązywanych przez Internet itp. przekazywanych do oceny w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu lub po powrocie do szkoły.

10. W razie uzasadnionej konieczności nauczyciel dostosowuje termin i formę oddania pracy do indywidualnych predyspozycji ucznia i jego możliwości technicznych .

11.Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach:
- wpis oceny do dziennika elektronicznego wraz z opisem czego dotyczy ocena,
- o postępach w nauce nauczyciel może również poinformować poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Oczywiście przy ocenianiu prac/zadań uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel będzie brał pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne i psychofizyczne uczniów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

mgr Mariola Lapczyk