W piątek 18 paździenika odbyła się próbna ewakuacja. Ewakuacja przebiegła pomyślnie i wg. planu.