Prelekcja dla rodziców - dopalacze
25 stycznia, w ramach zebrania, dla rodziców uczniów klas szóstych i siódmych, zorganizowano prelekcję dotyczącą niezwykle ważnego tematu, jakim jest zagrożenie substancjami psychoaktywnymi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie Pani Teresa Wałga. Celem spotkania było zwrócenie uwagi rodziców na nowe zjawisko jakim są „dopalacze” oraz zagrożenie, jakie niosą za sobą te substancje. Wykład połączony był z projekcja filmu, który dostarczył rodzicom podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotycznym. O ich postaciach, działaniu i wpływie na organizm człowieka. Wyposażenie rodziców w niezbędną wiedzę jest konieczne, aby pozyskać ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków pobudzających.