Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie od lat stara się realizować jeden z  zamierzonych celów, jakim jest współpraca ze szkołami z zagranicy. 

Od tego roku szkolnego razem z czterema szkołami europejskimi z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Słowacji będzie realizować projekt w ramach programu współpracy europejskiej Socrates/Comenius. Tematem projektu jest “Wymiana doświadczeń na początkowym etapie nauczania”. Szkolnymi koordynatorami programu 'Socrates/Comenius' są Joanna Lazar-Chmielowska i Urszula Rzyman.

Szkoła z wielu względów  zainteresowała się tą formą współpracy, m.in. poznając poglądy filozofa, który patronuje temu programowi, Sokratesa. Etyczne tezy Sokratesa łączyły się w łańcuch i prowadziły do jasnego wniosku : LUDZIE DĄŻĄ DO SZCZĘŚCIA I DO POŻYTKU . PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE I PRAWDZIWY POŻYTEK DAJE TYLKO DOBRO . PRAWDZIWYM DOBREM JEST CNOTA . CNOTA JEST JEDNA , BO KAŻDA CNOTA JEST WIEDZĄ, A ZDOBYWAJĄC WIEDZĘ OSIĄGAMY DOBRO , A Z NIM POŻYTEK I SZCZĘŚCIE . Wyłania się stąd proste wskazanie życiowe : należy szukać wiedzy, a kto może powinien i innych wiedzy uczyć. Sokrates nie tylko głosił taką ogólną teorię, ale zastosował ją do siebie, z żelazną konsekwencją kierował swym życiem zgodnie z teorią - uważając nauczanie za zadanie najwyższe, cały mu się poświęcił.

W celu zdobywania nowej wiedzy o krajach europejskich Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele postanowili włączyć się w prace tegoż programu Socrates/Comenius. Dzięki temu programowi szkoła będzie miała możliwość podzielić się doświadczeniami w zakresie kształcenia i nauczania; promować naukę języków obcych oraz zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych; promować świadomość interkulturową i współpracę instytucjonalną.

  Geneza nawiązania współpracy szkoły z zagranicą sięga początków ubiegłego roku szkolnego, kiedy podpisano umowę o współpracy ze Szkołą Podstawową im. S. Tomasika w Roznavie (Słowacja). Dzięki tej współpracy delegacja nauczycielek miała okazję poznać tę szkołę w grudniu 2003 r. i uczestniczyć w dorocznym Koncercie Kolęd, który odbył się w tamtejszym Kościele Ewangelickim. Podczas wspólnych rozmów omówiono warunki współpracy i podzielono się spostrzeżeniami na temat organizacji obu szkół. Zauważono wiele podobieństw w układzie szkolnych programów nauczania  i codziennej pracy z młodzieżą, a także różnic, np. nauka w szkole słowackiej trwa od 1 do 9 klasy, a dzieci uczą się wszystkich przedmiotów spędzając czas tylko w jednej klasopracowni. Po zakończeniu wizyty wyrażono nadzieję na kontynuację dalszej współpracy, która obecnie jest realizowana, czego dowodem będzie, m.in. wydanie wspólnego Kalendarza złożonego z prac malarskich dzieci szkoły polskiej i słowackiej. Koordynacją programu współpracy ze szkołą w Roznavie (Słowacja) zajęła się Joanna Lazar-Chmielowska.

 Ubiegły rok szkolny poświęcony był także na promocję krajów europejskich, dzięki realizowanemu programowi edukacyjnemu “Z kulturą europejską na ty” w klasach IV do VI, który opracowała Joanna Lazar-Chmielowska. Co miesiąc uczniowie mieli okazję poznawać inne państwo Europy poprzez prezentowane gazetki, udział w prelekcjach i wykładach o krajach europejskich (prelekcje wygłosili dr Tadeusz Kania, dr Krzysztof Herboczek, mgr Joanna Dudzińska), a także dzięki prezentowanym spektaklom teatralnym (wystąpili  artyści z Teatru “Scena Polska”z Czeskiego Cieszyna, aktorzy z “Małopolskiego Biura Artystycznego” w Krakowie oraz studenci Filii UŚ).

Szkoła od lat współpracuje z F UŚ, którego kadra asystencka razem z gośćmi z zagranicy wielokrotnie wizytowała naszą szkołę.  Np. nauczyciele – Joanna Toman, Teresa Wilczak, Joanna Lazar-Chmielowska prowadzili otwarte lekcje w obecności profesorów i studentów z Centre de Formation Pedagogique w Cambrai, Francja.

W 2001r. - naszą szkołę odwiedzili, przebywający na zaproszenie Urzędu Miejskiego profesorowie i studenci z Bishop Grosseteste Lincoln College, Anglia. Angielscy goście najpierw wystąpili z koncertem tradycyjnych pieśni brytyjskich, a następnie zagrali kilka współczesnych przebojów rozrywkowych, używający niecodziennych instrumentów, które przypominały kształtem metalowe beczki. Po zakończonym koncercie goście z Anglii, a także p. mgr Ewa Gołębiowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego byli obecni na lekcji, którą przeprowadziła Joanna Lazar -Chmielowska.

W 2002r. na zaproszenie Johna Bannistera, dziekana Wydziału Muzycznego Bishop Grosseteste Lincoln College przebywała w Lincoln Joanna Lazar-Chmielowska, która zaprezentowała na tamtejszym uniwersytecie cykl wykładów o nauczaniu muzyki w Polsce, miała także okazję pozanąc kilka placówek oświatowych w hrabstwie Lincolnshire.      

Wynikiem tej wizyty była publikacja artykułu p.t. 'From Poland to Lincoln. Teaching Music compared' J. Lazar-Chmielowskiej w magazynie angielskim 'Music Primary Today' na jesień 2002r.

 

 Z nowym rokiem szkolnym SP Nr 3 z Oddziałami Integracynjymi weźmie udział w pracach  projektu współpracy międzynarodowej i wraz ze szkołami partnerskimi będzie realizować zamierzone przedsięwzięcia w ramach Programu Socrates/Comenius.