opracowała mgr Joanna Lazar-Chmielowska

 

Nasze wspólne i odrębne cechy -  porównanie naszej szkoły i szkoły w Roznavie, Słowacja.

 

            W dniach 18 i 19. 12. 2003 r. razem z koleżanką Urszulą Rzyman przebywałyśmy w Szkole Podstawowej im. Samuela Tomasika w Roznavie na Słowacji. Na początku tego roku szkolnego nasza szkoła nawiązała współpracę z w.w. szkołą. Dyrekcja szkoły słowackiej wysłała zaproszenie dla dyrekcji naszej szkoły, aby wziąć udział w dorocznym uroczystym Koncercie Kolęd, a przy okazji omówić sprawy związane z dalszą współpracą. Jednakże  z powodu pełnienia obowiązków związanych z zakończeniem roku kalendarzowego i uczestnictwem w wielu prestiżowych imprezach dyrekcja naszej szkoły nie pojechała do Roznavy i dlatego zostałyśmy tam delegowane, moja koleżanka i ja.

            Po przyjeździe do Roznavy miałyśmy okazję zapoznać się ze strukturą szkoły, która nas zaprosiła. Następnie po wstępnej rozmowie odnośnie dalszych wspólnych planów, udałyśmy się na koncert. Świąteczny Koncert Kolęd jest imprezą, która odbywa się corocznie w kościołach różnych wyznań, aby podkreślić idee ekumenii  w tym kraju. W tym roku koncert ten odbywał się w Kościele Ewangelickim. W programie koncertu znalazły się występy dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Roznavy, a prowadziła go z wielkim profesjonalizmem p. wice-dyrektor Szkoły im. S. Tomasika - mgr Eva Kardosova. Po zakończeniu Koncertu zostałyśmy zaproszone do wzięcia udziału w przyjęciu organizowanym w Urzędzie Miasta. Drugi dzień rozpoczął się na roboczo, od omówienia konkretnych planów na przyszłość, a potem miałyśmy okazję “na żywo” poznać sposób prowadzenia lekcji w poszczególnych klasach. Koleżanka U. Rzyman obejrzała fragment lekcji języka słowackiego, a ja cieszyłam się, że mogłam zobaczyć fragment lekcji muzyki. Później zostałyśmy zaproszone do wzięcia udziału w Radzie Pedagogicznej i każda z zaprezentowała cele naszego przyjazdu do tejże szkoły.

            Możliwość poznania szkoły słowackiej skłoniła mnie do kilku refleksji, którymi postanowiłam podzielić się z koleżankami w ramach spotkań WDN-u.  Szkoła ta liczebnie jest podobna do naszej, uczęszcza tam 480 uczniów. Jednakże jej struktura różni się od naszej typowej podstawówki, ponieważ tam dzieci chodzą przez 9 lat, niejako szkoła podstawowa jest połączona z gimnazjum. I właściwie była to jedna z nielicznych różnic, jakie zaobserwowałam tam w porównaniu z naszą szkołą, ponieważ zauważyłam wiele podobieństw i dlatego uważam, że nasza współpraca może być interesująca i przynieść obu szkołom wiele korzyści.

Podobnie, jak w naszej szkole dzieci uczą się w początkowych klasach tylko pod opieką jednego nauczyciela. Jednakże w starszych klasach uczniowie uczą się przedmiotów profilowanych, np. geografii, fizyki, chemii.

Podobnie, jak u nas w szkole pracują nauczyciele wspomagający. Jednakże oni zatrudnieni są jako nauczyciele pomocniczy w sprawach dzieci, które pochodzą z rodzin Romów. Uczniowie Ci najczęściej sprawiają wiele kłopotów wychowawczych, dlatego niezbędna jest pomoc pedagoga, który rozumie sytuację tych dzieci i zna najlepszą formę terapii. Podobnie, jak my szkoła  słowacka zobowiązana jest także organizować pomoc materialną dla dzieci, które pochodzą z rodzin niezamożnych finansowo.               

Widoczną różnicą w porównaniu z naszą szkołą jest fakt, że tam uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów w jednej klasopracowni. Nie uczęszczają na zajęcia do poszczególnych sal, tylko cały dzień spędzają w jednej klasopracowni, a nauczyciele posiadają gabinety, w których przechowują materiały pomocnicze do lekcji. W naszej szkole w starszych klasach jedynie klasa integracyjna uczy się w jednej sali, natomiast pozostali przemieszczają się po szkole, w celu uczestnictwa w poszczególnych przedmiotach. Tam nie ma typowych klasopracowni, jak w naszej szkole.

Podobnie, jak w naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć dodatkowych, takich jak muzyczne, koła sportowe, informatyczne, nauka języków obcych. Odnośnie nauczania języków obcych bardzo podobał mi się fakt, że jedną z nauczycielek w gronie pedagogicznym była stażystka z USA, która w ramach międzynarodowego programu wymian studenckich wybrała tę szkołę na Słowacji, aby tam zrealizować swój staż pedagogiczny i prowadziła zajęcia języka angielskiego.

Jak również z wielkim żalem zauważyłam, że w tejże szkole istnieje doskonały chór (jego śpiew mogłam podziwiać podczas koncertu), który tworzy młodzież starszych klas. Niestety w naszej szkole stworzenie takiego chóru jest niemożliwe, gdyż uczniowie opuszczają szkołę już po szóstej klasie i nie ma możliwości dalszej kontynuacji zajęć. A jak wiadomo genezą sukcesu jest tylko wieloletni trening, który w tamtejszej szkole jest możliwy, bo np. Jeśli dziecko zacznie uczęszczać na zajęcia chóru w IV klasie, to może osiągnąć ogromne sukcesy będąc w IX klasie.

            Przedstawione powyżej zagadnienia są jedynie kilkoma punktami porównania cech wspólnych i różnic naszej szkoły i szkoły słowackiej, dlatego  uważam że niezbędna jest dalsza współpraca w celu lepszego poznania się i stworzenia bliższych kontaktów pomiędzy nauczycielami i uczniami. Wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń mogą być inspiracją do ewaluacji pracy pedagogiczno – wychowawczej obu szkół.

            Następnie miała miejsce dyskusja i wzajemne porównanie opinii wśród  nauczycieli, którzy wzięli udział w tym zebraniu.