Program edukacyjny dla klas 4-6 w szkole podstawowej

Joanna Lazar - Chmielowska

Cele główne

1.         Zapoznanie uczniów z historią, kulturą, sztuką państw Europy.

2.         Rozwijanie wrażliwości uczniów na różnice kulturowe, społeczne państw europejskich.

3.         Rozwijanie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na tradycje wspólnoty europejskiej.

4.         Rozwijanie zainteresowań w celu poznawania mieszkańców innych krajów.

5.         Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości odnośnie krajów europejskich.

6.         Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w poznawaniu tradycji, historii, kultury Europy.

7.         Pogłębienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.  

Cele wychowawcze

1.         Czynne uczestnictwo w zajęciach, np. przedstawieniach teatralnych, konkursach, dyskusjach.

2.         Wykazywanie pozytywnej postawy wobec stawianych zadań.

3.         Wyzywanie chęci samodzielnego i grupowego wykonywania zadań.

4.         Odkrywanie wpływów innych tradycji na kulturę polską.

5.         Zainteresowanie uczniów bezpośrednim kontaktem z rówieśnikami z innych krajów.

6.         Budzenie tolerancji wobec inności społecznych, kulturowych i religijnych państw Europy.

7.         Radość i satysfakcja z własnych osiągnięć twórczych.

8.         Poszerzanie horyzontów myślowych.

Cele kształcące

 1. Rozróżnianie uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych państw Europy.

 2.  Doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

 3. Śpiewanie hymnu Zjednoczonej Europy.

 4. Umiejętne korzystanie z programów komputerowych w celu poznawania innych państw.

 5. Umiejętne i świadome korzystanie z zasobów kulturowych innych krajów.

 6. Rozpoznawanie szczegółów i kojarzenie ich z konkretnym państwem.

 7. Swobodne wypowiadanie się na temat historii, kultury, sztuki poznanych państw w oparciu o poznane wiadomości.

Treści główne

Treści szczegółowe

 1. Wiadomości o krajach europejskich, ich   historii, kulturze, sztuce, zwyczajach, uwarunkowaniach społecznych
 2. Informacje na temat współczesnej sytuacji społecznej, gospodarczej, kulturowej państw Europy.
 3. Podkreślenie wartości współpracy pomiędzy państwami europejskimi.
 4. Konkursy i wspólne zabawy
 5. Nawiązanie korespondencji z rówieśnikami z innych krajów.
 6. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
 7. Korelacja międzyprzedmiotowa

Wrzesień – Konkurs Plastyczny na temat dowolnie wybranego państwa europejskiego; format oraz technika dowolne.

Październik – rozstrzygnięcie wrześniowego  konkursu plastycznego.

Czeska Republika – przybliżenie uczniom tego kraju. Występ zaproszonych gości – aktorów z Teatru Scena Polska z Czeskiego Cieszyna, Czechy. Przeprowadzenie konkursu wiedzy odnośnie poznanego kraju

Listopad – rozstrzygnięcie październikowego konkursu

Włochy – zapoznanie uczniów z tym państwem w formie prezentacji na gazetce przygotowanej przez p. Urszulę Rzyman.

Konkurs związany z wiadomościami poznanymi o Włoszech.

Grudzień – rozwiązanie listopadowego konkursu.

Francja – wyjaśnienie dzieciom najważniejszych faktów o historii, kulturze i sztuce tego kraju. Przeprowadzenie konkursu związanego z wiadomościami o Francji.

Styczeń – rozwiązanie konkursu, który odbył się w grudniu.

Portugalia – tradycje i zwyczaje tego kraju podane w najistotniejszy sposób. Konkurs związany z tym krajem.

Luty – rozstrzygnięcie styczniowego konkursu. 

Austria – zwrócenie uwagi dzieci na najważniejsze wiadomości o tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki. Przeprowadzenie konkursu.

Marzec – rozwiązanie konkursu, który odbył się w lutym. 

Wielka Brytanie i Irlandia – Dzień Świętego Patryka. Omówienie tego święta oraz tradycji tych krajów w formie dyskusji z zaproszonym gościem  oraz grupą taneczną z Domu Narodowego (tańce irlandzkie). Konkurs wiedzy.

Kwiecień – rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca.

Hiszpania – zapoznanie dzieci z tym, jednym z południowych państw. Konkurs wiedzy. 

 Maj – rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego miesiąca.

Grecja – przybliżenie dzieciom tego kraju z podkreśleniem i przypomnieniem mitów greckich. Konkurs wiedzy.

Czerwiec – rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego miesiąca. 

Podsumowanie całorocznej edycji comiesięcznych konkursów.  

Integracja treści programu z językiem angielskim, historią, plastyką, muzyką

Język angielski Historia Plastyka Muzyka
W kontekście poznawania innych państw – wyrabianie nawyku szczególnego zamiłowania do uczenia się języków obcych (w szkole dzieci uczą się angielskiego), gdyż jest to niezbędne w dzisiejszym życiu.

Tło historyczne powstania innych krajów.

Regiony historyczne.

 Kultura – obyczaje, obrzędy.

Mity greckie.

Wybitne osobistości związane z życiem politycznym, kulturowym, gospodarczym.

Hymn Zjednoczonej Europy – symbol suwerennego świata

 

Flagi – symbole narodowe.

Malarstwo, rzeźba

Stroje ludowe

 

Muzyka narodowa

Muzyka ludowa

Pieśni i tańce

Wybitni kompozytorzy

Muzyka i plastyka – jako dziedziny sztuki wobec których granice państw nie stanowią żadnych barier

 

Propozycje osiągania celów kształcenia

            Dla osiągnięcia wyznaczonych celów edukacyjno – wychowawczych proponuje się następujące metody :

Propozycje metod pomiaru osiągnięć ucznia

Osiągnięcia uczniów w tym programie edukacyjnym będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na zasadzie niewymuszonego udziału w konkursach. W występach, prelekcjach, audycjach będę brać udział dzieci z klas 4 do 6 w ten sposób zyskując nową wiedzę. Jednakże w proponowanych później konkursach odnośnie poznanych i zdobytych wiadomości wezmą udział uczniowie na zasadzie dobrowolności.         

Ostateczna ocena ucznia wynikać będzie z rozwiązania problemów konkursowych.

Ze względu na dobrowolny w udział w konkursach nauczyciel tym bardziej będzie doceniać zaangażowanie i pracę dzieci.